Tilbud til minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring  i kombinasjonsklasser eller velge løpet studiespesialisering for minoritetsspråklige.

Særskilt språkopplæring

  • Dersom du har et annet morsmål enn norsk eller samisk, har du rett til særskilt språkopplæring inntil du har tilstrekkelig ferdighet i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.
  • Dersom du har språklige utfordringer, kan du ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen.
  • Skolen skal kartlegge dine norskkunnskaper før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. Det skal også gjøres kartlegging underveis i opplæringen slik at det kan avklares når du kan gå over til den vanlige opplæringen.

Les mer om særskilt språkopplæring

Kombinasjonsprogram

Minoritetsspråklige elever mellom 16 og 24 år, som har bodd kort tid i Norge, kan få mer grunnskoleopplæring og øke norskkompetansen sin før de søker seg til videregående opplæring. Søkere til kombinasjonsprogrammet på Jessheim videregående skole må enten ha godkjent grunnskole fra utlandet eller ha fått vitnemål fra 10. klasse i Norge.

Tilbudet gjelder fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag, som elevene vurderes med karakter i. I tillegg kommer fagene kroppsøving og arbeidslivsfag. I alle fag fokuseres det på muntlige ferdigheter, lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Elevene får mye trening i å bruke pc. Tilbudet varer i ett til tre år, avhengig av behov, og avsluttes med ordinær ungdomsskoleeksamen.   

Studiespesialisering for minoritetsspråklige

Opplæringen er spesielt tilpasset flerspråklige elever, samtidig som vi legger vekt på et inkluderende læringsmiljø. Elevene går derfor i ordinære klasser med redusert elevtall og får i tillegg ekstra norskopplæring, styrket norsk, som kan erstatte et programfag. De elevene som har lav kompetanse i engelsk, vil få mulighet til å ta vg1-engelsken over to år. De fleste elevene har anledning til å ta privatisteksamen i morsmålet sitt, og de følger da ikke undervisningen i fremmedspråk.   

Studiespesialisering for minoritetsspråklige er et treårig løp, men elevene kan bruke lengre tid på opplæringen dersom de trenger det. 

For å kunne søke inntak til videregående opplæring, må søkeren ha lovlig opphold i landet. Søkeren må også ha vitnemål fra norsk grunnskole, eller dokumentere tilsvarende grunnopplæring.

Les mer om tilbudet til minoritetsspråklige elever

Les vår brosjyre