Fylkestinget i Akershus

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ.

I juni 2022 stemte et flertall i Viken fylkesting for å innføre en parlamentarisk styringsform i Akershus.

Det er imidlertid det nye fylkestinget for Akershus som fatter endelig beslutning om styringsform. Det skjer på oppstartsmøtet (konstituerende møte) i oktober 2023.

Nytt fylkesting

  • Nytt fylkesting for Akershus ble valgt 11. september 2023.
  • Det nye fylkestinget for Akershus har sitt oppstartsmøte (konstituerende møte) 17. oktober 2023.
  • Fra 17. oktober 2023 til 1. januar 2024 vil dermed både Fylkestinget i Akershus være i gang, mens Viken fylkeskommune fortsatt består.

Fylkestinget har det øverste tilsyn med fylkeskommunens virksomhet, og fatter beslutning i alle saker dersom ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Medlemmer av fylkestinget

Fylkestinget består av 51 direkte valgte medlemmer, som velges hvert fjerde år. Fylkestinget ledes av fylkesordføreren.

Saker og møter

Møter i fylkestinget og fylkestingets komiteer og utvalg er vanligvis åpne for publikum. Unntatt er møtene i klagenemnda og møter hvor det behandles saker som er unntatt offentlighet.