Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med behov for støtte i undervisningen. Skolen tilbyr elevene tilrettelagt opplæring i liten og stor gruppe. Opplæringen tar utgangspunkt i utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv og etter sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. Opplæringen blir beskrevet i en individuell opplæringsplan (IOP). På Rælingen er vi opptatt av å gi elevene en praktisk rettet opplæring og vektlegger grunnleggende ferdigheter som regning, lesing og skriving inn i de ulike aktivitetene.

Liten gruppe

Tilrettelagt opplæring i liten gruppe ved Rælingen videregående skole retter seg først og fremst mot å forberede elevene på et tilrettelagt arbeid eller dagsenter, alt etter ønske og elevforutsetninger. Derfor er vi også opptatt av å lære elevene å mestre et sosialt fellesskap og vektlegger sosial kompetanse i opplæringen. Det kan være å lære å samarbeide, vise respekt, være utholdende og selvhjulpen slik at eleven er best mulig forberedt på en hverdag etter endt opplærling.

Uteskole

En dag i uken organiseres opplæringen ute i nærområdet rundt skolen. Da legger vi opp undervisningen utendørs med forskjellige aktiviteter. Det kan være vedhogst, natursti, aktiviteter på Marikollen sportsanlegg, tur til Myrdammen badeplass, byturer mm. Gjennom aktivitetene er vi opptatt av å øve elevene i motoriske ferdigheter, oppleve gleden i fysisk aktivitet og i sosial samhandling.

Kantine

De fleste elevene er også en dag i uka med på å lage mat på kjøkkenet vårt. Da lager vi forskjellige retter som elever og medarbeidere kan kjøpe til lunsj. Dette er en fin praktisk opplæringsarena som utfordrer samarbeid og fellesskap i tillegg til de grunnleggende ferdighetene.

Fellesfag

Undervisning i basisfag som matte, norsk, naturfag og samfunnsfag er i stor grad organisert som temaundervisning, hvor grunnleggende ferdigheter vektlegges. 

Arbeid

Vi tilbyr programfaget Salg, service og reiseliv. Elevene er gjennom denne opplæringen med på å produsere forskjellige produkter for salg til kunder. Dette gjør at opplæringen oppleves verdifull og den enkelte elev er en viktig bidragsyter til verdiskapingen ved skolen. De produktene vi lager er nøye utvalgt for å gi elevene best mulig læring. Vi knytter grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og regning til arbeidet og gjennom praksis utfordres elevene på fellesskap og sosial kompetanse. Av arbeidsoppgaver kan vi nevne produksjon av tennbriketter, kubbelys, kort og kontorarbeid som makulering og kildesortering.

Stor gruppe

Den store gruppen er en klasse med inntil åtte elever med Salg, service og reiseliv som fagområde. Timetallet og fagene tilsvarer læreplanen for Salg, service og reiseliv. Målene for skolegangen settes i en sakkyndig vurdering fra PPT og målene er ofte at elevene skal ut i et arbeid etter endt skolegang, enten i et varig tilrettelagt arbeid eller som lærekandidat i ordinært tilpasset arbeid. Gruppen har faglærere og er tilknyttet en assistent for en tett oppfølging i læringssituasjonene.