Skolens pedagogiske plattform

Roald Amundsen videregående skole kjennetegnes ved

 • Utforskende - Vi vil at du skal lære mye nytt. Da møter du oss med en utforskende innstilling. Vi vet fra forskning at er du innstilt på å utforske, blir du positivt påvirket. Når du lærer, opplever du også mestringsfølelse. Vi vil støtte deg i din innsats og utforsking
 • Fremtidsrettet - Vi ønsker at du skal være til stede i livet ditt og i aktivitetene på skolen. Vi arbeider fremtidsrettet. Du blir mer fornøyd når du er aktiv, og vi ønsker at du skal oppleve å være deltaker i fremtidsrettet undervisning.
 • Elevaktiviserende - Vi vet at elevene på Roald Amundsen videregående skole opplever at de har venner på skolen. Det er et godt grunnlag for at du bidrar overfor andre og gir til andre. Å samarbeide og gi noe til hverandre gir glede, og vi skaper elevaktiviserende undervisning slik at du opplever engasjement og glede.

Skolemiljøet

Roald Amundsen videregående skole har en åpen, tolerant og inkluderende kultur i et positivt læringsmiljø preget av tillit, respekt og verdsetting.

Eleven i sentrum

Alle elever har sin egenverdi som ligger i bunnen for hvordan vi forholder oss til den enkelte elev, uavhengig av faglige prestasjoner. Vi ser hver enkelt elev, og vi bestreber oss på at alle elever skal oppleve mestring hver dag.

 • Alle elever opplever god faglig, sosial og personlig utvikling.
 • Alle elever opplever krav om medvirkning og egenvurdering i læringsprosessen.
 • Alle elever deltar aktivt og ansvarsfullt i skoledemokratiet.
 • Alle elever deltar aktivt i et godt skole-hjem-samarbeid.

Pedagogikken

Ved Roald Amundsen videregående skole er læreren formidler, veileder og inspirator. Læreren legger til rette for læring for den enkelte elev gjennom bruk av ulike opplæringsmetoder og læringsstrategier og har fokus på læringsmål og god vurdering for læring.

 • Læreren er, som leder, tydelig i sin kommunikasjon.
 • Læreren utfordrer eleven ved å legge til rette for læring.
 • Læreren behersker digitale verktøy i sin undervisning.
 • Læreren samarbeider aktivt med kollegene.
 • Læreren samarbeider aktivt med elevens foresatte.

Organisering

Skolen legger til rette for opplæringssituasjonen for den enkelte elev gjennom å tilby studieverksted, elevtjeneste og spesialpedagogisk koordinering. Det settes av tid til organisering av pedagogisk personale i refleksjonsgrupper og faggrupper. Driftspersonalet og det merkantile personalet er viktige støttefunksjoner i skolehverdagen.