Rådgivertjenesten

Hva vi kan hjelpe deg med?

  • Gi rettledning og råd ved valg av studieretning eller fag
  • Formidle karriereveiledning i grupper
  • Veilede elever som måtte ha personlige og sosiale vansker

Rådgiverne har taushetsplikt

Karriereveiledning


Vår erfaring sier at den personlige kontakten og samtaler rundt de ulike valg og muligheter ikke kan erstattes av informasjon en kan finne/tilegne seg fra ulike nettsider. Med en kombinasjon av å vite hvor en kan finne informasjon, hvordan søke etter relevant informasjon og så kunne diskutere seg frem til og reflektere over egne ønsker, drømmer og behov fungerer godt for de fleste elever. Vi bestreber oss på å ha høy tilgjengelighet for elevene, at det skal være lett å treffe oss og lett å komme i kontakt med oss. Vi ønsker at elever tar kontakt på skolens elektroniske plattform, og vi prøver alltid å svare på alle henvendelser raskt.

Et viktig nasjonalt satsingsfelt er å bekjempe frafall i den videregående skolen. Dette er et fokusområde for Viken. Vi vet at tilstedeværelse og trivsel er viktige punkter for å bekjempe frafall. Vi ønsker derfor å være tett på elevene og er svært bevisste på fravær. Kontaktlæreren er nøkkelperson i dette arbeidet, men Mailand vgs preges av et nært samarbeid mellom kontaktlærere, faglærere, rådgivere og miljøarbeider. Ved behov kobles helsesøster og andre samarbeidsinstanser inn i arbeidet om eventuell tilrettelegging rundt eleven. Eleven møter karriereveiledning på flere ulike arenaer gjennom skoleløpet på Mailand vgs, blant annet gjennom besøk fra ulike aktører, Universitetsturneen, utdanningsmesser, besøk ved Åpen Dag ved de ulike høgskoler og universiteter – da spesielt Oslo MET og UiO som ligger nærmest oss.

Hva

Karriereveiledningen på Mailand vgs er lagt opp rundt faste aktiviteter for hvert skoleår. Noen sider ved karriereveiledningen er praktiske aktiviteter og andre sider består av samtaler på klasse-, gruppe- og individnivå.

Hvor

Karriereveiledningen foregår på kontoret til rådgiverne og på møterommet i 1. etg. Vi har i tillegg etablert en egen møteplass for karriereveiledning hvor tilgjengelig informasjonsmateriell finnes i hyggelige omgivelser og med mulighet for å sette seg ned og studere dette og for å slå av en prat.

Hvordan

Karriereveiledningen på Mailand vgs er organisert i grupper og individuelt. Vår erfaring tilsier at mye informasjon kan gis i grupper og vi kan få spennende diskusjoner ved å samtale om ulike muligheter. Noen elever ønsker individuell karriereveiledning hvor vi kan gå nærmere inn på muligheter til den enkelte. Elever oppfordres til å ta kontakt for å avtale tid for individuell veiledning.

Hvorfor

Vi ønsker å tilrettelegge for karriereveiledning allerede tidlig fra VG1 slik at dette kan bli en prosess for den enkelte elev. Ved informasjon, besøk og mulighet for å delta på ulike arrangementer ønsker vi å gi elevene innsikt i ulike muligheter. Samarbeidspartnere utenfor skolen er viktig.

Individuelle samtaler med elever

Rådgiver har både karriereveiledningssamtaler og sosialpedagogisk veiledning med enkeltelever. Det samarbeides med eksternt hjelpeapparat i saker der det er viktig. Veiledningssamtaler med foresatte er også en del av tilbudet.

Innhold veiledningsgrupper

Kontaktlærer deler inn elever i grupper etter avtale med rådgiver. Fokus på utdanningsmuligheter, programfag, læreplassinformasjon, informasjon om Samordna opptak og Vigo samt regelverk.

Hvor finner du oss?

Rådgiverne har kontor i 1. etasje.

Hvem er vi?

Brit Cecilie Sørensen: hovedansvar for alle yrkesfag – 1HO, 1SR, 1IM, 2BU, 2HEA, 2MP, 2IT, 2SR og 3PB
telefon: 67911440

Mona Røsæg: hovedansvar for 2ST, 3ST, 2MK og 3MK
telefon: 67911440

Nina Betten:  hovedansvar for 1ST og 1MK
telefon: 67911440

Kontor-/åpningstider

I skolens åpningstid.
 

Se også

Lånekassen
Vilbli.no
Samordna opptak
Utdanning.no
Vigo

Andre steder du kan få hjelp:

Alarmtelefon for barn og unge

Artikkelliste