Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel.

Skolen tar på alvor de forpliktelser som ligger i Opplæringslovens § 1-1: ”Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.”

Det gjennomføres samtaler mellom kontaktlærer, elev og foresatte. Skolen vil også på andre måter tilrettelegge for kontakt med hjemmet og på den måten sikre foreldrenes medansvar i skolen (iht. Prinsippene for opplæringen/ Læringsplakaten). 

 

Foreldremøter

Oversikt over foreldremøter kommende halvår er under utarbeiding.