Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever som er tatt inn med vedtak om fortrinnsrett, hvor elevene er tilmeldt fra kommunen før 01. oktober​. Skoletilbudet blir gitt til elever med ulike lærevansker, nedsatt funksjonsevne og diagnoser innenfor autismespektret. Det er Inntakskontoret i Viken fylkeskommune som avgjør hvilke elever som tas inn ved skolen, mens rektor avgjør organiseringen av tilbudet.

Alle elever ved avdelingen har grunnkompetanse som mål for opplæringen. Elevene får sin egen individuelle opplæringsplan (IOP) som er utarbeidet på bakgrunn av sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning. Klasser med 4-6 elever, bemannet med en lærer og en fagarbeider.

Veien videre

Etter 3 år på videregående skole søker elevene arbeid eller aktivitet i kommunen de tilhører.​ Skolen kan bistå i søkeprosessen ved behov. ​

Elever ved tilrettelagt avdelingen har mulighet til å bli lærekandidater enten i ordinære bedrifter eller ved en tilrettelagt arbeidsplass. 

Bleiker videregående skole har følgende opplæringstilbud innenfor tilrettelagt opplæring: 

Innsøkning 4'er-gruppe

Innsøkning programområde 
Teknologi og industrifag 
Service, samferdsel og reiseliv 
Helse og oppvekstfag 
Informasjonsteknologi og medieproduksjon 

Mål for opplæringen

Elevene skal kvalifiseres for tilrettelagt arbeid, og for å fungere best mulig, og mest mulig selvstendige i sitt daglige liv. 

Innhold i opplæringen: 

Programfag: 561 årstimer 

Livsmestring og sosial kompetanse: 140 årstimer 

 

Alle klassene har i tillegg følgende fellesfag: 

Fag årstimer 
Norsk 56 
Engelsk 56 
Samfunnsfag 56 
Matematikk 56 
kroppsøving 56 

 

Innsøkning 2'er-gruppe

Klasser med 2-3 elever, bemannet med lærere, vernepleier, fagarbeider (1:1 dekning).

Mål for opplæringen

Elevene skal kvalifiseres for dagtilbud, og for å fungere best mulig, og mest mulig selvstendige i sitt daglige liv. 

Innhold i opplæringen

Programfag: 981 årstimer med vekt på kommunikasjon, samhandling, selvstendighet, fysisk aktivitet, deltakelse og livsmestring.

Innsøking programområde 
Idrettsfag

Vi har særlig kompetanse på undervisning av elever med autismespekterforstyrrelser/ utviklingshemming og elever med multifunksjonshemming, samt ASK og atferd som utfordrer.