Skolens visjon

Ditt potensial, vårt felles ansvar

Skolens visjon uttrykker hva som er vår pedagogiske plattform og forteller hva som forventes av alle som deltar i læringsfellesskapet på Drømtorp. Målet vårt er at alle elever skal lære og utvikle seg, både faglig og sosialt. Vi vet at det skjer best sammen med andre og når alle på skolen samarbeider for å nå målet.

Skolens visjon
Visjon Hva betyr det? Hva innebærer det?
Ditt Vi har tro på hver enkelt og at alle kan utvikle seg Du blir inkludert i et godt og trygt fellesskap og bidrar også til å inkludere andre. Vi er interessert i å bli kjent med hvem du er, hva du kan og hva du vil.
potensial Vi ser på læring som en prosess og er opptatt av elevenes framtid Vi bidrar til at elevene setter seg mål for skoleåret og yter god innsats for å nå målene. Vi gir elevene utfordringer vi tror de kan mestre, gir dem tilbakemelding de kan bruke underveis og hjelp når de trenger det.
vårt Vårt samarbeid skaper kvalitet i opplæringen Vi anvender og håndhever skolens normer og regler slik at fellesskapet blir forutsigbart og trygt og elevene kan arbeide. Vi samarbeider i profesjonsfellesskapet for at opplæringen skal være relevant, framtidsrettet og praktisk med høy kvalitet. Vi involverer foreldre og ressurspersoner med en gang det er behov for det.
felles Vi vet at læring skjer best i sosiale fellesskap Vi styrker klassen som sosialt system slik at alle har det bra og lærer mer. Vi følger elevene tett opp hvis de blir borte fra opplæringen.
ansvar Vi forplikter oss overfor hverandre til samarbeid og handling for å realisere våre mål Vi involverer elevene og planlegger for aktiv elevdeltakelse i opplæringen. Vi bruker skolens systemer for oppfølging av elever for å sikre at vi er profesjonelle aktører.