Skolens historie

Eikeli skole ble 60 år i 2020 og har undervist elever i to og kanskje tre generasjoner.  Et lite dypdykk i starten og utviklingen kan du lese mer om her.S

Starten i 1960

I august 1960 sto Eikeli kommunale høyere almenskole ferdig til bruk. Det manglet riktignok kroppsøvingssaler, kontoravdeling og personalrom, men våren 1961 var alt på plass. Skolen ble kalt "Soria-Moria-slottet" og kostet den gangen 6.3 millioner kroner. Det tilsvarer i overkant av 84 mill 2019 kroner. Eikeli var Bærum kommunes "flaggskip" og stolthet. 

19 klasser møtte høsten 1960 og i 1961 møtte 28 klasser. 1 2020 har Eikeli 17 klasser, men allerede nå ser vi at utbygging og større barnekull, snart vil bringe oss tilbake til tidligere antall klasser og elever.  Det gleder vi oss til.

Skolen er i dag oppført som kulturmiljø i kommunedelplanen for kulturmiljøer og kulturminner i Bærum 2010–2020. Historien forplikter og gir føringer når skolen nå skal bygges om og utvides til et klimavennlig forbilde.

Elevantallsveksten og behovet for flerbrukshaller i området er bakgrunnen for ombyggingen (og utvidelsen med et tilbygg.) Skolen er planlagt utvidet for inntil 720 elevplasser innen studiespesialisering.

 

Tomtearealet

 

Eikeli videregående skole ligger på Hosle i Bærum. Skolen ligger på en tomt som eies av Akershus fylkeskommune, og grenser mot et utendørs idrettsanlegg, som eies av Bærum kommune. Skolens fasader og deler av eksisterende adkomst, parkering og tilstøtende friareal skal bevares best mulig. Byggegrenser, topografi og tomtens størrelse begrenser utvidelsesmuligheten og selve tilbygget er derfor plassert på den nordlige delen av tomten. Her skal det bygges en idrettshall, undervisningsrom, rom for administrasjonen og garasje/lager og nytt uteanlegg. Samlet gir dette en utvidelse på 4523 m² BTA.

Klima

 

Eikeli vgs. er Akershus fylkeskommunes første videregående skoleprosjekt satt i gang etter at foretaket vedtok et mål om å redusere klimagassutslipp fra nye byggeprosjekter med 50%. Arbeidet ble satt i gang med vurdering av relevante tiltak som kunne understøtte dette hovedmål om klimagassreduksjon tidlig i 2017. I oktober ble det vedtatt at Eikeli vgs. skal være et plusshus og dermed være en av Norges først plusshus skoler. Samtidig aksepterte FutureBuilt Eikeli vgs. som et forbildeprosjekt på grunn av plusshus målsettingen samt intensjonen om å implementere en fossilfri byggeplass. Plusshus definisjonen til FutureBuilt innebærer at nybygget skal produsere 2 kWh/m2 år mer enn det selv forbruker.

Tidligere navn

  • Eikeli almennskole
  • Eikeli Gymnas