Opptakskriterier og reglement

Opptakskriterier

 • Aldersgrense 18 år – du må fylle 18 innen 31.12. i skoleåret.
 • Motivasjon for det faglige og sosiale tilbudet på skolen. Vi legger stor vekt på det du skriver om deg selv i søknaden. Fortell oss hvorfor du vil være elev på Follo!
 • Relevant bakgrunn kan bli vektlagt.
 • Vi vurderer fravær fra tidligere skolegang.
 • Vi legger vekt på sammensetning av linjene, – kjønn og alder kan komme i betraktning.
 • Elever som ønsker å bo på skolen prioriteres.

Reglement

§ 1 FORMÅL

Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner, god orden og et godt sosialt miljø og slik legge til rette for et godt lærings- og bomiljø. Reglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

§ 2 VIRKEOMRÅDE

Reglementet gjelder så lenge du er elev ved Follo folkehøgskole.

§ 3 RETTIGHETER

 • Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø- og trygghet ved skolen.
 • Eleven har rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, i samarbeid med øvrige elever og lærere.
 • Elevene har rett og plikt til å danne elevråd. Skolen skal legge til rette for gode arbeidsforhold for elevenes tillitsvalgte.
 • Elevene har rett til å benytte skolens områder og utstyr til undervisningsformål, også etter normal undervisningstid.

§ 4 PLIKTER

 • Elevene plikter å rette seg etter lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder.
 • Elevene forplikter seg til å medvirke til et godt læringsmiljø og til gode samarbeidsformer, vise høflighet og medansvar, både overfor medelever og ansatte på skolen. Ved undervisning påfølgende dag skal det være ro på internatene og internatområdet klokken 23.00. Dersom det ikke er undervisning neste dag skal det være ro klokken 24.00. Tilsynslærer skal kontaktes ved uro etter dette
 • Elevene har frammøteplikt til all undervisning (linjetimer, fellesfag, valgfag), morgensamlinger, linje, hus – og temakvelder, seminarer, prosjekter, studieturer m.
 • Elevene har plikt til å følge verneregler, bruke verneutstyr og/eller særskilte arbeidsklær som kreves for faget eller som skolen påbyr.
 • Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan også medføre erstatningsansvar.
 • Plaging, mobbing, vold eller andre brudd på allment aksepterte adferdsnormer aksepteres ikke.
 • Det er ikke tillatt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen.
 • Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov.

§ 5 RUSMIDLER

 • Det er forbudt å bruke eller oppbevare narkotiske midler på eller utenfor skolens område i løpet av skoleåret. Det er også forbudt å oppbevare brukerutstyr til narkotika. 
  Kommentar:
  • Dette gjelder også på dager der det ikke er undervisning, samt i helger/ferier.
  • Skolen vil ved mistanke om brudd på denne regelen informere politiet slik at de skal kunne ta urinprøve.
 • Det er forbudt å nyte alkohol eller opptre synlig beruset på skolens område.
  Kommentar:
  • Dersom du som elev har inntatt alkohol utenfor skolens område skal du gå til ro på ditt rom umiddelbart etter ankomst til skolen.
  • Dersom tilsynsvakt eller annen ansatt på skolen oppfatter deg som beruset skal dette meldes til linjeleder.
 • Det er forbudt å oppbevare alkohol på skolens område. Forbudet gjelder også tomflasker eller annen alkohol-emballasje.
 • Det er forbudt å stille sitt rom til disposisjon for at andre kan oppbevare eller nyte alkohol/bruke narkotiske stoffer.
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg sammen med andre som nyter alkohol/bruker narkotiske stoffer på skolens område (selv om en ikke nyter alkohol/narkotiske stoffer selv).
 • Nærmiljøet til skolen må ikke på noen måte belastes med ubehag av elevene.
 • Bråk og uønsket adferd på skolens område er ikke akseptabelt.
 • Aktuell elev vil bli utvist for resten av skoleåret ved påvist bruk eller oppbevaring av narkotika.

Brudd på reglene kan medføre bortvisning eller tap av skoleplass.

§ 6 FRAVÆR

Elevene har frammøteplikt til all undervisning (linjetimer, fellesfag, valgfag), morgensamlinger, linje-, hus – og temakvelder, seminarer, prosjekter, studieturer m.m.  

 • Uteblivelse fra undervisning, jfr. pkt. 1, regnes som fravær og registreres som dette.
 • Alt fravær føres på vitnemålet og oppgis i dager og enkelttimer. En dag er lik 6 timer. 10% fravær er lik 19 dager.
 • For å få 2 tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning, må eleven gjennomføre et fullt folkehøyskoleår på 33 uker. Det kreves registrert frammøte på minimum 90%.
 • Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir påført vitnemålet. Eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet.
 • Dersom en elev blir syk eller av annen grunn må forlate undervisningen, skal skolen ha beskjed snarest mulig
 • Linjeleder kan godkjenne andre aktiviteter som er linjerelaterte uten  at dette fører til registrering av fravær.

Hvis en elev har mer enn 10 % udokumentert fravær i løpet av skoleåret, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend på grunnlag av fullført opplæring. Hvis eleven har mellom 10 og 15 % udokumentert fravær og fraværsårsaken eller elevens utvikling gjennom skoleåret gjør det klart urimelig at eleven ikke skal regnes for å ha fullført skoleåret, kan rektor bestemme at han eller hun likevel skal regnes for å ha fullført folkehøyskoleåret i utdanningsstøtteregelverkets forstand. Hvis en elev har mer enn 15% udokumentert fravær, anses ikke folkehøyskoleåret som fullført i utdanningsstøtteregelverkets forstand. Ved fravær over 10 %, kan eleven anses å ha fullført folkehøyskoleåret dersom han/hun kan dokumentere at fraværet skyldes:

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel idrett eller kultur
 • Fravær på inntil 2 dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke.

Selvstendig studiearbeid som er avtalt med skolen regnes ikke som fravær.

§ 7 BETALING AV SKOLEPENGER

Elevene er pliktet til å følge oppsatt innbetalingsplan.

Bestilte billetter til studieturer og arrangementer refunderes ikke.

Se pkt. 8 for reaksjonsformer dersom denne ikke blir fulgt.

§ 8 REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

Brudd på reglementet behandles av disiplinærutvalget. Skolen kan benytte seg av følgende reaksjoner:

 • Bortfall av rettighet til å bli med på studietur (kostnader blir ikke refundert)
 • Bortvisning fra undervisningen og/eller fra skolens område for begrenset tid
 • Utvisning permanent / tap av skoleplass
 • Samfunnsstraff
 • Du må betale kr 1000,- ved tap av nøkkel
 
Til toppen