Psykisk helse

Vi arbeider aktivt for at elevene skal utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte.

Seks personer som holder hender over et arbeidsbord - Klikk for stort bilde Pexels.com/CC0  

Relasjonsskaping og støtte

På Nesodden videregående skole legger vi vekt på gode relasjoner, støtte og kunnskap for at elevene skal oppleve trygghet, tilhørighet og motivasjon. 

Alle elever skal kunne trives og føle seg trygge på skolen. Gjennom tett voksenkontakt og systematisk arbeid med livsmestring og utfordringer med psykisk helse skal vi ivareta alle elever som opplever depresjon, angst og motivasjonsutfordringer.

Skolen kan også henvise elever til andre instanser som skolepsykolog og kommunale tilbud for rask psykisk helsehjelp.

Tett oppfølging

Skolen følger elevene tett gjennom tiden på videregående og elevtjenesten og skolehelsetjenesten er tilgjengelige for elevene hele skoledagen for samtaler og veiledning. Vi legger til rette for sosiale og kulturelle aktiviteter, rolige møteplasser og trygt samvær. Skolens tverrfaglige team sikrer oppfølging av enkeltelever over kortere eller lengre tid.

Skolen gjennomfører prosjekter som VIP, markering av Verdensdagen for psykisk helse og Prosjekt Respekt. Elevene medvirker i arbeidet gjennom faddergruppen, skolemiljøutvalget og elevrådet.

Miljøarbeidere Rådgivertjenesten Skolehelsetjenesten