Skolens pedagogiske plattform

Skolens visjon om 

Læring og utvikling i dag og for morgendagen! 

definerer vårt mål om å gjøre elevene rustet til faglig og sosial læring og bidra til at de utvikler seg til gode samfunnsborgere og fremtidige yrkesutøvere.

Elevene på Rælingen vgs skal oppleve at:

  • De sosiale ferdighetene empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet er grunnleggende for deres faglige og sosiale læring og utvikling
  • De blir møtt med respekt, tillit og en anerkjennende holdning
  • De får et ansvar i å bidra aktivt i egen læringsprosess
  • De blir møtt med tydelige rammer, gode rutiner og struktur for opplæringen fra 1. dag
  • En rask fraværsoppfølging, et dyktig lag rundt eleven og et godt skole-hjemsamarbeid er sentralt i opplæringen
  • Skolen stiller krav til dem for at de skal lykkes med å nå de målene de setter seg