Barne- og ungdomsarbeiderfag

Strømmen videregående skole tilbyr voksenopplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Voksne over 25 år som ikke har fullført videregående, har rett til videregående opplæring, gratis karriereveiledning og dokumentasjon på egen kunnskap.

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

 • Du må fylle 25 år eller mer det året du søker
 • Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere
 • Du må enten ha fullført norsk grunnskole, ha grunnopplæring fra
 • utlandet i minst 9 år eller ha tilsvarende realkompetanse* som fullført
 • norsk grunnskoleopplæring for voksne.
 • Du må være folke registrert med bostedsadresse i Akershus 1.mars
 • Du må ha gyldig oppholdstillatelse

Opplæringen forutsetter gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.

Hvordan søker du?

Du søker elektronisk  på www.vigo.no og velger “Voksne som søker videregående opplæring eller realkompetansevurdering” 
Søknadsfristen er innen 1. mars

Du kan også kontakte Veiledningssentrene i Akershus  for hjelp og veiledning– du kan også lese mer på vilbli.no 

Gjennomføring

Opplæringen foregår over to år på dagtid mellom klokken 08:30 - 15:35

Oppstart:

August/september kommende høst. Det blir sendt ut velkomstbrev når inntaket er klart

Fagene det blir undervist i:

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfaget består av tre programfag; Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling og Yrkesutøvelse.

 • Helsefremmende arbeid
  Programfaget handler om hvordan fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse kan stimuleres. Videre handler faget om hvordan barn og unge utvikler evne til å ta medansvar for eget liv, og hvordan de bruker sine ressurser og sitt sosiale nettverk. Ulike sider ved barn og unges forhold til tobakk, rusmidler og kriminalitet inngår. Temaene kjønnsroller, selvfølelse, mobbing og rasisme er også en del av faget. Betydningen av utfordrende aktiviteter, utholdenhet og styrke som grunnlag for barn og unges vekst og utvikling inngår i faget. Videre handler faget om trygg og sunn mat for barn og unge.
 • Kommunikasjon og samhandling
  Programfaget handler om hvordan en kan stimulere vekst og utvikling hos barn og unge med ulik livssituasjon, kulturtilhørighet og funksjonsnivå. Faget handler videre om de voksne som rollemodell og betydningen av språkbruk og omgangsform. Sosialiseringsprosessen hos barn og unge, utvikling av sosial kompetanse, empati, respekt og toleranse inngår i faget. Programfaget handler også om samarbeid, gruppeprosesser og konflikthåndtering.
 • Yrkesutøvelse
  Programfaget handler om barn og unges oppvekstvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn, og om ulike typer aktiviteter som brukes i det pedagogiske arbeidet for barn og unge. Observasjon, planlegging, dokumentasjon, motivering, vurdering og valg av hensiktsmessige pedagogiske metoder er grunnleggende i faget. Betydningen av lek og aktivitet for læring og utvikling inngår i faget. Rammefaktorer, regelverk og måldokumenter som er styrende for pedagogiske virksomheter og andre arenaer der barn og unge oppholder seg, og yrkesforståelse, inngår i faget.

Som barne- og ungdomsarbeider kan du arbeide i:

 • barnehager
 • skoler
 • skolefritidsordninger (SFO)
 • fritidsklubber
 • andre pedagogiske og sosiale institusjoner

Formelle krav:

Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.