Helsearbeiderfag

Voksne over 25 år som ikke har fullført videregående, har rett til videregående opplæring, gratis karriereveiledning og dokumentasjon på egen kunnskap.

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

 • du må fylle 25 år eller mer det året du søker
 • du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere
 • du må enten ha fullført norsk grunnskole, ha grunnopplæring fra
  utlandet i minst 9 år eller ha tilsvarende realkompetanse* som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne.
 • du må være folke registrert med bostedsadresse i Akershus 1.mars
 • du må ha gyldig oppholdstillatelse
 • opplæringen forutsetter gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.

Hvordan søker du?

Du søker elektronisk  på www.vigo.no og velger “Voksne som søker videregående opplæring eller realkompetansevurdering” 
Søknadsfristen er innen 1. mars

Du kan også kontakte Veiledningssentrene i Akershus  for hjelp og veiledning– du kan også lese mer på vilbli.no 

Gjennomføring

Opplæringen foregår over to år på dagtid mellom klokken 08:30 og 15:35 

Oppstart

August/september kommende høst. Det blir sendt ut velkomstbrev når inntaket er klart.

Fagene det blir undervist i:

Undervisningen foregår innenfor de tre programområdene for helsearbeiderfag som er: Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling og Yrkesutøvelse.

 • Helsefremmende arbeid. Programfaget dreier seg om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme helse. Faget handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet. I faget inngår også grunnleggende sykepleie, praktiske hygiene -tiltak og forebygging av smitte. Forebygging av belastningslidelser og førstehjelp inngår også.
 • Kommunikasjon og samhandling. Dette handler om hva kommunikasjon betyr for med mennesker med ulike behov for helse - og sosialhjelp. I faget inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Viktige områder som relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår også.
 • Yrkesutøvelse. Yrkesutøvelse dreier seg om hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas. Her inngår også hvordan du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid. Programfaget handler også om ulike planer som brukes i helse - og sosialsektoren og gjennomføring av tiltak.

Skolemateriell

Du får låne lærebøker på skolen til du er ferdig med eksamen. Du må selv skaffe deg skrivemateriell.

Som helsefagarbeider kan du arbeide

 • hjemme hos mennesker som trenger hjelp
 • på sykehjem
 • på sykehus
 • innen psykisk helsearbeid
 • i rusomsorgen
 • i opptrenings- og behandlingsinstitusjoner
 • i skolen med barn som trenger ekstra hjelp

Forventninger til deg som praksiskandidat

Voksne som har jobbet/jobber i helsevesenet, benevnes som praksiskandidat og ikke elev.

I løpet av skoletiden, får du en del arbeidsoppgaver. Skolen kan ikke pålegge deg å gjennomføre disse oppgavene, men alle oppgaver er med tanke på at du skal bestå eksamen. Eksamen er 5 timers skriftlig oppgave. Denne MÅ være bestått FØR du kan gå opp til fagprøven. Dette medfører at det er et ganske krevende skoleår.

Før du kan gå opp til fagprøven, må du kunne dokumentere at du har jobbet med relevante arbeidsoppgaver i ca 8400 timer.