Tilrettelagt opplæring

Mailand videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring (TO) i mindre grupper for ungdom med ulike grader av funksjonshemminger, og som har flere funksjonshemminger som er gjensidig forsterkende. Den enkelte trenger mye oppfølging og støtte for å utnytte ressursene sine.

Skolen og avdelingen

Mailand videregående skole har generelt og TO-avdelingen spesielt er godt tilrettelagt for ulike typer funksjonshemninger. Tilrettelagt avdeling har blant annet eget kjøkken, aktivitetsrom, sanserom, musikkrom og undervisningsrom med SmartBoard. Skolen har kantine, bibliotek og tilgang til idrettshall. Tilrettelagt avdeling har i tillegg tilgang til svømmebasseng et par ganger i måneden og tilbud om musikkterapi fire dager i uken.

Mailand videregående skole ligger sentralt i Lørenskog og det er mange muligheter i området rundt skolen. Tilrettelagt avdelingen har direkte tilgang til Rådhusparken og Langvannet. Lørenskog hus med blant annet bibliotek og kinosal ligger i gangavstand. Metrosenteret med diverse butikker er også lett tilgjengelig og brukes for eksempel til handletrening.

Formålet med opplæringen

I likhet med all opplæring på Mailand vgs. er målet at elevene på tilrettelagt avdeling skal nå lengst mulig ut fra sine forutsetninger. Formålet med opplæringen er å gi elevene et best mulig utgangspunkt til å møte voksenlivet. Dette gjelder både fysisk, kognitivt og sosialt uavhengig av om målet for opplæringen er deltakelse i et dag- eller aktivitetstilbud i kommunal regi eller deltakelse i arbeidslivet.

Tilrettelegging av undervisning og individuell opplæringsplan

Alle elevene ved tilrettelagt avdeling har individuelle opplæringsplaner (IOP). Elevenes behov beskrevet i sakkyndig vurdering fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Akershus og enkeltvedtak om rett til spesialundervisning er styrende for innholdet i opplæringen. Foresatte og elever tas tidlig med i arbeidet med å utarbeide en plan for opplæringen.

Aktiviteter og fag

Hvilke fag og aktiviteter en elev er med på styres av den enkeltes IOP og hvilke opplæringsmål det til enhver tid jobbes med. Det utarbeides en individuell timeplan som inneholder både individuell tid og gruppetimer. Vi jobber for at elevene skal få utvikle seg i sitt eget tempo samtidig som de opplever læringsfellskap med andre.

På avdelingen for tilrettelagt opplæring legger vi vekt på læring gjennom opplevelser, sansestimulering, selvstendighetstrening, trening av sosiale ferdigheter samt trening av praktiske ferdigheter og teoretisk opplæring innenfor ulike fagområder med særlig fokus på grunnleggende ferdigheter.

Organisering av avdelingen

Skoleåret 2023-2024 består avdelingen av to team. Personalet har variert kompetanse og erfaring. Avdelingen samarbeider tett med foreldre, fysioterapeuter/ergoterapeuter i hjemkommunen, avlastningsboliger, habiliteringstjenesten, PPT, ulike kompetansesenter og andre samarbeidspartnere.

Skoletidene for elever på yrkesfag er 08.30–14.15 og for elever som går på studiespesialisering 08.30–13.30.

Åpen ettermiddag og skolebesøk

Åpen ettermiddag avholdes på høsten og programmet består av informasjon om avdelingen, omvisning og presentasjon av viktige fagområder. Elever, foresatte, kontaktlærere og andre det kan være aktuelt for er hjertelig velkomne. Avgiverskole / foresatte kan ta kontakt med skolen for å avtale tid for skolebesøk.

Vi følger opp med informasjon til aktuelle avgiverskoler i møte mellom ungdomsskolene og de videregående skolene i regionen.

Søknadsfristen er 01.02.24.