Tverrfaglighet - utforskende undervisning og dybdelæring

For å skape større sammenheng mellom fagene i opplæringen og for å øke motivasjon og læring, jobber vi med tverrfaglige prosjekter gjennom skoleåret. Læreplanverket har definert tre tverrfaglige tema som elevene skal lære om: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Tverrfaglige problemstillinger
De tverrfaglige temaene skal «ta utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.» (fra overordnet del). 

Elevene skal møte problemstillinger, utfordringer og dilemma knyttet til de tverrfaglige temaene og de skal få bedre forståelse og kunnskap om hvordan vi i fellesskap kan finne løsninger. De skal se sammenheng mellom handlinger og konsekvenser. Målene for hva elevene skal lære innenfor temaene, uttrykkes i kompetansemål i læreplanene i de enkelte fagene. 

Ambisjoner for tverrfaglighet ved Nesodden vgs
Ambisjonene for det tverrfaglige arbeidet er stor ved skolen vår. Og begrunnelsene for at vi prioriteter det tverrfaglige arbeidet høyt ved Nesodden videregående, ligger i formuleringene over. Gjennom det tverrfaglige arbeidet har vi mulighet til å jobbe med komplekse problemstillinger. Vi har mulighet til å la elevene jobbe kritisk og undersøkende. Tverrfaglig arbeid legger til rette for undervisning som fremmer skaperglede, engasjement og utforskertrang. Det er et godt utgangspunkt for at elever skal kunne oppleve sammenheng mellom fagene, at de ser sammenheng mellom eget liv og det de lærer på skolen, og mellom skole og yrkespraksis for elevene som går yrkesfaglige linjer. Målet er at opplæringen skal oppleves som relevant for elevene, for det vet vi skaper motivasjon og lærelyst. 

 

Tre prosjektperioder
De tre tverrfaglige temaene gjennomsyrer årsplanen til skolen. Temaene er fordelt på tre prosjektperioder på seks uker hver. Vi jobber tverrfaglig på mange ulike måter gjennom året og i de ulike fagene og faggruppene. På VG1 er prosjektperiodene lagt opp slik at vi har et felles «kick off» på trinnet. Lærerne samarbeider i klasseteam, og prosjektperioden avsluttes med et produkt som skal vises frem for klassen eller skolen. De tre prosjektperiodene er: 

  • Vi er perfekt men verden er ikke det (folkehelse og livsmestring)
  • Citizen Z (demokrati og medborgerskap)
  • Bærekraft (bærekraftig utvikling)

 

Citizen Z 
Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema skal «gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser» (fra overordnet del). Nesodden videregående skole har som mål å utdanne aktive, kompetente medborgere. Det vil si at vi vil ruste dem med fagkompetanse, kunnskap og engasjement slik at de deltar i samfunnet rundt seg, på skolen, på Nesodden og i verden for øvrig. Ifølge internasjonale undersøkelser (PISA) utmerker norske ungdommer seg i kunnskap om demokrati og demokratiske prosesser. Men deltar de i disse demokratiske prosessene? Vi ønsker å stimulere til at elevene blir demokratiske aktører og de får kunnskaper om at demokratiske verdier og styresett stadig må vernes om for å bestå. 

Høsten 2021 har elevene jobbet med et tverrfaglig prosjekt i norsk, samfunnskunnskap og engelsk, med tittelen Citizen Z. Klassene fikk i oppdrag å formulere en tverrfaglig problemstilling knyttet til demokrati og medborgerskap. Prosjektperioden munnet ut i innleveringen av et produkt hvor de skulle vise tverrfaglig kompetanse. 

Vinnerbidraget kan dere se her: 

 

Takk til alle klassene for fine bidrag!