Sunnaas sykehus

Viken fylkeskommune ved Nesodden videregående skole har ansvaret for opplæringen på Sunnaas sykehus når de som mottar helsehjelp og derfor av helsemessige grunner er avskåret fra å motta opplæring innenfor det ordinære opplæringssystemet. Nesodden videregående har ansvar for at pasienter får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven §13-3a.

 

I løpet av ett skoleår kan det være mellom 250-300 elever som er innom vår skole for å få undervisning. Det kan gjelde både ordinær undervisning og spesialundervisning fra barneskole og ut videregående skole. Vi har også spesialpedagogisk hjelp for barn i alderen 0-6 år og vi har re-opplæring av grunnleggende ferdigheter for voksne.

De to siste punktene er spesialundervisning som krever sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning. Det er PPT for videregående skole i Follo som er sakkyndig instans for oss.

Når det gjelder elever i barneskole og videregående nivå så arbeider vi  tett med elevens hjemskole, eleven er bare gjesteelev hos oss. Vi har ofte eneundervisning med elevene. I samarbeid med eleven, foresatte og hjemskolen så blir vi enige om hva som bør prioriteres av fag under oppholdet og sammen legger vi en plan for tiden etterpå. Dette er veldig individuelt om hva det kan være, for noen kan det være omvalg, for noen kan det være tilrettelegginger fysisk på skolen og for noen kan det være tilpasninger i fag, eller muligheten til å koble på andre instanser som for eksempel Statped. Noen har spesialundervisning når de kommer og noen trenger spesielle tilrettelegginger, det kan være at de trenger å bruke ASK i opplæringen, eller at de trenger å bruke alternativ betjening i opplæringen. Retten  til å bruke ASK gjelder både barn og voksne.

Les her om barn og unges rett til opplæring utenfor skolen

De voksne som får opplæring hos oss på Sunnaas får som oftest undervisning av en logoped innenfor det som heter re-opplæring av grunnleggende ferdigheter på grunnskolens område. Det kan være opplæring i kommunikasjonsferdigheter, regneferdigheter og lignende . Dette ligger innenfor Voksenopplæring i opplæringsloven. Vi arbeider tett med eleven, og samarbeider med nettverket rundt eleven i overgangen etter sykehusoppholdet.  Ofte henviser vi eleven videre til VO eller logoped i hjemkommunen.

Les her om voksnes rett til spesialundervisning