Tilrettelagt opplæring

Hvis du av ulike grunner ikke kan følge ordinære kurs på videregående, kan du søke på tilrettelagt opplæring. Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Tilbudet er organisert i grupper med redusert elevtall og foregår i tilrettelagte undervisningslokaler. Opplæringen er definert som spesialundervisning (jmf opplæringsloven paragraf 5-1) og avviker fra ordinær opplæring i alle fag.

 

To elever spiller frisbeegolf - Klikk for stort bildeAktivt og lærerikt på Tilrettelagt opplæring Matias Østebø

Nesodden videregående skole har hatt en egen avdeling for tilrettelagt opplæring siden 1995. Høsten 2005 flyttet vi inn i nye, flotte lokaler, som er planlagt og bygget for å ivareta elever med særskilte behov for tilrettelegging.

Avdelingen har 4 klasser med totalt 12 elever. Det er stor variasjon i tilretteleggingsbehov, men felles for alle elevene er at de ikke kan følge ordinære kurs.  Opplæringen tar sikte på sluttkompetanse med kompetansebevis som gir dokumentasjon på opplæringen som er gjennomgått. Vi har også elever som en del av den individuelle tilretteleggingen går for karakter i enkelte fag. Dette gjøres i samarbeid med eleven, foresatte og PPT.

Nesodden videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring innen følgende utdanningsprogram:

  • Studiespesialisering
  • Media og kommunikasjon
  • Helse og oppvekst. Undervisningen blir tilrettelagt ut fra det valgte utdanningsprogrammet.

I opplæringen blir det lagt vekt på grunnleggende ferdigheter, sosiale ferdigheter og forberedelse til fremtidig arbeid/arbeidslignende aktiviteter, bolig og fritidsaktiviteter. Vi har en tverrfaglig tilnærming til ulike tema/fag. Dette innebærer at mye av opplæringen i fellesfagene vil bli praktisk, og der det er naturlig og relevant, knyttet til opplæringen i programfagene.

Opplæringen i programfagene vil vektlegge trening i forberedelse til kommende arbeid/dagtilbud. Vi har elever som har opplæring både i ordinære bedrifter og i varig tilrettelagte arbeidsplasser. Vi legger til rette for hospiteringsplaner tilrettelagt den enkeltes behov.

Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærere og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtaket, kartlegging av elevene, samtaler med elev og eventuelt foresatt og sakkyndige vurdering fra PPT.

Vårt mål:

  • Styrke elevens personlige utvikling
  • Vedlikeholde og videreutvikle elevens kunnskaper, ferdigheter og holdninger
  • At eleven skal mestre dagliglivets aktiviteter
  • Trene utholdenhet
  • Trene og bevisstgjøre eleven mot fremtidig yrkesaktivitet
  • At eleven blir mest mulig selvstendig i egen livssituasjon, fritid og arbeid/dagtilbud

Vi vektlegger også organisert samvær og samarbeid med skolens øvrige elever i form av felles fag, prosjekter, arrangementer m.m. Undervisning foregår i tidsrommet 08.00 – 15.05 og elevene følger ordinær skolerute.

 

En lærer og en elev spiller bocchia - Klikk for stort bildeAktivt og lærerikt på Tilrettelagt opplæring Matias Østebø

  

 

Faste prosjekter

 

Juleproduksjon

Hvert år arrangerer Tilrettelagt opplæring juleverksted med produksjon av varer for salg. Vi starter i midten av november med tre ukers verksted, og har julesalg siste uken før jul. Tanken er at elevene skal kunne stå i et arbeid over tid, mestre å gå ut av faste rutiner, og at de skal kunne være en del av et arbeidsfellesskap med medelever og lærere utenfor sin faste gruppe.

Samarbeidsprosjekt med elever på Helse - og oppvekstfag

Tilrettelagt opplæring og 2. klasse Ho (Helse og oppvekst) har hver vår samarbeidsprosjekt over 3 uker. Den første uken hospiterer HO på TO for at elevene skal bli kjent med hverandre, den andre uka jobber elevene sammen med prosjekt i grupper. Dette har etter hvert blitt en fast tradisjon, og vi har i mange år gjennomført det med stort utbytte for både elever og ansatte. Temaene for prosjektuka har variert fra år til år. Vi har vært innom temaer som fysisk aktivitet, reklame, hygiene, kosthold, musikk dans og drama for å nevne noen. Prosjektuka avsluttes med framlegg fra gruppene og felles fest.

Uteskole

Vi har felles uteskole for alle klasser 1 gang i måneden. Da er vi ute hele skoledagen, enten hele avdelingen sammen eller i grupper på tvers av klassene. Målet med disse dagene er blant annet positive opplevelser i naturen og byen, være sammen med andre enn man er til daglig, ro og velvære i frisk luft, lek og fysisk aktivitet, bli kjent med nærmiljøet og lære å benytte offentlig kommunikasjon. Vi har ulike tema for høst og vår. Temaene varierer fra år til år.

Hvordan søker du?

Informasjon om videregående opplæringstilbud finner du på vilbli.no

Skal du søke om plass må du gjøre det på vigo.no

Søknadsfrister: Særskilt inntak: 1. februar / Ordinært inntak: 1. mars