Orden og oppførsel uten karakter fra og med 2. termin

Skolen skal fra og med 2. termin dette skoleåret delta i Utdanningsdirektoratets forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter. Dette er et nasjonalt forsøk, og skoler fra hele landet deltar.

Forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter (udir.no)

Hva handler dette forsøket om?

Seks hender møtes i midten. Datamasking og notatbøker på tregulv som bakgrunn. - Klikk for stort bilde Fauxels/Pexels

Karakterer i orden og oppførsel skiller seg fra karakterene i fag. Dette fordi vurderingen tar utgangspunkt i hva elevene ikke må gjøre eller ikke mestrer. Vi ønsker nå å utforske andre måter å vurdere elever i orden og oppførsel på, enn ved å gi elevene karakter.

Dagens læreplaner vektlegger blant annet dybdelæring, kritisk tenkning, arbeid med de tverrfaglige temaene og elevmedvirkning. Et vurderingssystem i orden og oppførsel bør også bygge opp under dette. Et karaktersystem som kun gir mulighet for å gå ned i karakter er ikke i tråd med intensjonene i læreplanverket om sosial læring og utvikling. 

Selv om vi fjerner karakteren i forsøket, skal elevene fortsatt vurderes i både orden og oppførsel. Skolene må da bruke andre metoder for å gi tilbakemeldinger til elevene. For eksempel kan karakter og anmerkninger erstattes av tilbakemelding til elever gjennom elevsamtaler. 

Skolen vil legge opp til vurdering i orden og oppførsel gjennom tilbakemeldinger i samtaler med lærerne sine. 

Skolens begrunnelse for deltakelse i forsøket

Skolens visjon og mål er å gjøre elevene rustet til faglig og sosial læring slik at de utvikler seg til gode samfunnsborgere og fremtidige yrkesutøvere. 

For å få til dette, legger skolen vekt på at elevene skal ha mange og gode samtaler med lærere og elevtjeneste, både om fagene og hvordan de klarer dere sosialt. Siden vurdering i orden og oppførsel skal bidra til å fremme sosial læring, synes vi at dette er et interessant og viktig forsøk. 

Hva betyr dette for elevene:

  • De skal ikke ha karakterer i orden og oppførsel
  • De skal fortsatt vurderes i orden og oppførsel, men gjennom muntlige tilbakemeldinger i samtaler med lærerne deres
  • Anmerkningene skal bort, men ordensreglementet med ulike sanksjoner gjelder fortsatt
  • Det betyr at det vil være konsekvenser som før ved dårlig orden og oppførsel, og at skolen vil ha et tett skole-hjem-samarbeid som før

Gode relasjoner er viktig for sosial og emosjonell læring og for et godt skolemiljø 

  • Anmerkninger kan oppleves som urettferdige og kan gi en negativ relasjon mellom lærer og elev
  • De gode samtalene vil kunne bygge gode relasjoner mellom elev og lærer, og mellom elevene
  • Et godt skolemiljø er avhengig av gode relasjoner både mellom elevene og mellom elevene og de som jobber på skolen; gode dialoger er viktig for å få dette til!

 

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål om dette!

 

Med vennlig hilsen

Mari Helene Tønsberg, rektor,

Tlf: 90859063