Orden og oppførsel uten karakter fra og med 2. termin

Skolen skal fra og med 2. termin dette skoleåret delta i Utdanningsdirektoratets forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter. Dette er et nasjonalt forsøk, og skoler fra hele landet deltar.

Forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter (udir.no)

Hva handler dette forsøket om?

Seks hender møtes i midten. Datamasking og notatbøker på tregulv som bakgrunn. - Klikk for stort bilde Fauxels/Pexels

Karakterer i orden og oppførsel skiller seg fra karakterene i fag. Dette fordi vurderingen tar utgangspunkt i hva elevene ikke må gjøre eller ikke mestrer. Vi ønsker nå å utforske andre måter å vurdere elever i orden og oppførsel på, enn ved å gi elevene karakter.

Dagens læreplaner vektlegger blant annet dybdelæring, kritisk tenkning, arbeid med de tverrfaglige temaene og elevmedvirkning. Et vurderingssystem i orden og oppførsel bør også bygge opp under dette. Et karaktersystem som kun gir mulighet for å gå ned i karakter er ikke i tråd med intensjonene i læreplanverket om sosial læring og utvikling. 

Selv om vi fjerner karakteren i forsøket, skal elevene fortsatt vurderes i både orden og oppførsel. Skolene må da bruke andre metoder for å gi tilbakemeldinger til elevene. For eksempel kan karakter og anmerkninger erstattes av tilbakemelding til elever gjennom elevsamtaler. 

Skolen vil legge opp til vurdering i orden og oppførsel gjennom tilbakemeldinger i samtaler med lærerne sine. 

Skolens begrunnelse for deltakelse i forsøket

Skolens visjon og mål er å gjøre elevene rustet til faglig og sosial læring slik at de utvikler seg til gode samfunnsborgere og fremtidige yrkesutøvere. 

For å få til dette, legger skolen vekt på at elevene skal ha mange og gode samtaler med lærere og elevtjeneste, både om fagene og hvordan de klarer dere sosialt. Siden vurdering i orden og oppførsel skal bidra til å fremme sosial læring, synes vi at dette er et interessant og viktig forsøk. 

Hva betyr dette for elevene:

  • De skal ikke ha karakterer i orden og oppførsel
  • De skal fortsatt vurderes i orden og oppførsel, men gjennom muntlige tilbakemeldinger i samtaler med lærerne deres
  • Anmerkningene skal bort, men ordensreglementet med ulike sanksjoner gjelder fortsatt
  • Det betyr at det vil være konsekvenser som før ved dårlig orden og oppførsel, og at skolen vil ha et tett skole-hjem-samarbeid som før

Gode relasjoner er viktig for sosial og emosjonell læring og for et godt skolemiljø 

  • Anmerkninger kan oppleves som urettferdige og kan gi en negativ relasjon mellom lærer og elev
  • De gode samtalene vil kunne bygge gode relasjoner mellom elev og lærer, og mellom elevene
  • Et godt skolemiljø er avhengig av gode relasjoner både mellom elevene og mellom elevene og de som jobber på skolen; gode dialoger er viktig for å få dette til!

 

Hvis det er noen av dere som ikke ønsker at deres ungdom skal delta i dette forsøket, det vil si at de fortsatt skal ha karakter i orden og oppførsel, må dere gi beskjed om dette til elevens kontaktlærer innen 2. april. Eleven kan også gi beskjed om dette selv.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål om dette!

 

Med vennlig hilsen

Mari Helene Tønsberg, rektor,

Tlf: 90859063