Tilrettelagt opplæring

Hva er tilrettelagt opplæring?

Avdelingen tar imot alle typer elever og har særlig kompetanse på undervisning av elever med multifunksjonshemming, autismespekterforsyrrelser, utviklingshemming, kommunikasjon- og atferd som utfordrer.

Alle elever har spesialundervisning i alle fag og alle områder.

Hva har vi fokus på

Alle elever ved avdelingen har grunnkompetanse som mål for opplæringen. Vi har fokus på at elevene skal bli så godt rustet og selvstendige som mulig, ut fra egne forutsetninger, og ha en verdifull hverdag. 

Elevene får sin egen individuelle opplæringsplan (IOP) som er utarbeidet på bakgrunn av sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning.

Hvordan organiserer vi oss

Undervisningen organiseres i grupper på 4-6 elever, bemannet med en lærer og en miljøveileder/fagarbeider. Ved behov har eleven 1:1-oppfølging gjennom hele dagen. Undervisningen varierer mellom liten gruppe på inntil 4 elever og/eller ene-timer.

Fasiliteter

Skolen har gode fasiliteter for å ivareta multifunksjonshemmede elever og elever med omfattende hjelpebehov. Lokalene er tilrettelagt med takheiser og baderom.