Masseforvaltning i kommunene

 1. 1 Innledning
  1. 1.1 Formålet med veilederen
  2. 1.2 Begreper og definisjoner
 2. 2 Hovedutfordringer
  1. 2.1 Arealkrevende
  2. 2.2 Konsekvenser for miljø og samfunn
  3. 2.3 Ressursknapphet og overskuddsmasser
  4. 2.4 God massehåndtering krever planberedskap
 3. 3 Sikring av gode langsiktige løsninger for massehåndtering
  1. 3.1 Det kommunale plansystemet
  2. 3.2 Det kommunale plansystemet og forholdet til masseforvaltning
 4. 4 Uttak av byggeråstoff
  1. 4.1 Myndigheter og regelverk
  2. 4.2 Utfordringer og muligheter
  3. 4.3 Sjekkliste for kommunale saksbehandlere
 5. 5 Håndtering av overskuddsmasser
  1. 5.1 Bærekraftig masseforvaltning
  2. 5.2 Overskuddsmasser som byggeråstoff – kortreist stein
  3. 5.3 Myndigheter og regelverk
   1. 5.3.1 Krever gjenvinning av overskuddsmasser tillatelse etter forurensningsloven?
  4. 5.4 Utfordringer og muligheter ved gjenvinning av overskuddsmasser
   1. 5.4.1 Bruk av eksisterende uttaksområder som framtidige mottaksområder
  5. 5.5 Forholdet til bestemmelsene om bakkeplanering
  6. 5.6 Forurenset grunn – forurensningsforskriftens kapittel 2
  7. 5.7 Tilsyn og tiltaksplaner
   1. 5.7.1 Tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 2
   2. 5.7.2 Tilsyn etter plan- og bygningsloven
  8. 5.8 Håndtering av løsmasser med skadelige fremmede organismer
  9. 5.9 Ulike løp og saksgang for disponering av overskuddsmasser
   1. 5.9.1 Disponering av ikke-forurensede jord- og steinmasser
   2. 5.9.2 Disponering av forurensede grave- og overskuddsmasser
   3. 5.9.3 Deponier
   4. 5.9.4 Massemottak må snart ha tillatelse etter avfallsforskriften
  10. 5.10 Sjekkliste for kommunale saksbehandlere
   1. 5.10.1 Reguleringsplan
   2. 5.10.2 Dispensasjon
   3. 5.10.3 Byggesøknad - vurderinger i forhold til størrelse av tiltaket – «vesentlige terrenginngrep»
 6. 6 Ivaretakelse av matjord
  1. 6.1 Matjordplan som verktøy
 7. 7 Utfylling i sjø og vassdrag
  1. 7.1 Myndigheter og regelverk
  2. 7.2 Sjekkliste for kommunale saksbehandlere
   1. 7.2.1 Reguleringsplan
   2. 7.2.2 Søknad om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag
 8. 8 Regelverk oversikt
  1. 8.1 Ansvar og virkeområde
 9. 9 Miljømessige konsekvenser knyttet til masseforvaltning og forslag til tiltak
 10. 10 Ulovlighetssaker

8 Regelverk oversikt

8.1 Ansvar og virkeområde

Masseforvaltning dekkes av ulike lovverk som hver for seg skal sikre at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til ulike miljø- og samfunnsinteresser. Relevant regelverk er oppsummert i tabell 8‑1.

Tabell 8-1: Oversikt over ulike regelverk og ansvarsområder som kan komme til anvendelse i masseforvaltningssaker.

Tabell 8-1: Oversikt over ulike regelverk og ansvarsområder som kan komme til anvendelse i masseforvaltningssaker.
Tema Lovverk Virkeområde Ansvarlig myndighet
Vesentlig terrenginngrep Plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k Forskrift om byggesak § 4-1 bokstav e punkt 7 Tiltak som krever søknad og tillatelse fra kommunen. I vurderingen av hva som er vesentlig, skal det legges vekt på inngrepets omfang og hensynet til omgivelsene, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  Plan- og bygningsmyndigheten  
Plikt til å utarbeide reguleringsplan Plan- og bygningsloven § 12-1  «For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. Tillatelse etter § 20-1 og § 21-4 kan ikke gis før det foreligger reguleringsplan. Plan- og bygningsmyndigheten
Konsekvens­utredning massemottak/deponi Forskrift om konsekvensutredninger § 8 jf. § 10 og vedlegg II punkt 11 bokstav k Konsekvensutredning skal vurderes ved etablering av deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m³ masse.   Plan- og bygningsmyndigheten
Konsekvensutredning masseuttak for eksempel stein, grus og sand Forskrift om konsekvensutredninger § 6 og vedlegg I punkt 19. Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m³ masse, eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar. Mindre tiltak omfattes av vedlegg II punkt 2 bokstav a.   Planmyndigheten. Direktoratet for mineralforvaltning er ansvarlig myndighet for større uttak av mineralressurser dersom planmyndigheten ønsker dette.  
Dispensasjon fra arealplaner Plan- og bygningsloven § 19-2 Der tiltaket ikke er i tråd med reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel, kan det søkes om dispensasjon fra planen. Det må foreligge grunngitt søknad og statlige og regionale myndigheter skal uttale seg, hensynene bak bestemmelsene skal ikke settes vesentlig til side, og fordelene med å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Plan- og bygningsmyndigheten
Bakkeplanering (anlegg av planeringsfelt)   Forurensingsforskriften kap. 4 Bakkeplanering er søknadspliktig til kommunen for areal større enn 1 daa. Kommunen er godkjennings- og tilsynsmyndighet. Tilkjørte masser skal ikke behandles etter forurensningsforskriften kap. 4, men behandles etter plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsmyndigheten
Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Forurensingsforskriften kap. 30 Ivaretakelse av miljøhensyn. Ved bearbeiding av stein sende en melding til statsforvalteren. Gjelder også anleggsvirksomhet knyttet til for eksempel veibygging. Meldingen skal blant annet inneholde måleresultater, måleprogram og tiltak når det gjelder støv, støy og utslipp til vann. Driften skal være innenfor krav i forskriften. I spesielle tilfeller kan statsforvalteren velge å gi utslippstillatelse (forurensingsloven § 11) som erstatter kravene i forskriften. Statsforvalteren
Forurenset grunn Forurensingsforskriften kap. 2 Regulerer opprydding i forurenset grunn ved bygge og gravearbeider Kommunen
Avfall – definisjon og håndtering                         Forurensingsloven -   § 7 plikt til å unngå forurensing -   § 11 særskilt tillatelse til forurensede tiltak -   § 27 definerer avfall -   § 29 krav til anlegg for behandling av avfall -   § 32 håndtering av næringsavfall   Avfall som oppstår i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter er å regne som næringsavfall (§ 27a) og skal leveres til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgå gjenvinning Se Miljødirektoratets faktaark M-1243/2018 Miljødirektoratet, statsforvalteren, fylkeskommunen, kommunen      
Deponering av avfall Avfallsforskriften -    Kapittel 9 omhandler deponering av avfall -    § 9-11 mottak av avfall -    § 9-12 registrering -    Kapittel 9 vedlegg II krav til karakterisering og testing av avfall til behandlingsanlegg eller deponi -    Kapittel 11 omhandler farlig avfall Permanente mottaksområder for avfall, såkalte deponier krever godkjenning av statsforvalteren   Mottak, mellomlagring og behandling av farlig avfall krever tillatelse fra Miljødirektoratet   Miljødirektoratet, statsforvalteren  
Leterett, undersøkelsesrett, utvinningsrett Mineralloven Alle drivere av pukk- og grusuttak med totalt uttak over 10 000 m³, skal ha konsesjon etter mineralloven § 43. Direktoratet for mineralforvaltning  
Jordvern Jordloven § 9 Tiltak som berører dyrka mark og/eller dyrkbar mark. Må normalt ha godkjenning både etter jordloven og plan- og bygningsloven. Statsforvalteren, kommunen  
Hensyn til naturmangfold Naturmangfoldloven §§ 8-12 Sektorovergripende. Masseoppfylling vil alltid utløse krav om vurderinger etter §§ 8-12. Vurdering etter kapittel IV om fremmede organismer vil også være aktuelt. Prinsippene skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Miljødirektoratet, statsforvalteren, kommunen  
Vassdrag Vannressursloven Vassdragsloven Inngrep i elver og bekker meldes til NVE for vurdering av konsesjonsplikt   NVE  
Grunnvann Vannforskriften § 4-6 Tilstanden i overflatevann og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomsten skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. Forskriften er hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og vannressursloven. KLD
Kulturminner Kulturminneloven -    § 3 forbud mot inngrep i automatisk fredet kulturminne -    § 9 undersøkelses­plikt Tiltaket må vurderes i forhold til automatisk fredede kulturminner, og eventuelt behov for arkeologiske undersøkelser. Riksantikvaren, fylkeskommunen (Sametinget for samiske kulturminner)  
Annet aktuelt lovverk         -    Drikkevannsforskrift -    Forskrift om miljørettet helsevern -    T-1442/2016 -    Forskrift om fremmede organismer Sektorlovverk som det må tas hensyn til i den enkelte sak, avhengig av områdene det søkes om masseuttak eller massemottak. NVE, Mattilsynet mfl.