25 millioner til tilskuddsordninger og strategiske satsinger for å berge Oslofjorden

Fylkesrådet i Akershus setter av totalt 25 millioner fra det nye Oslofjordfondet til tiltak som skal gjøre fjorden frisk. Summen fordeles mellom tilskuddsordninger og strategiske satsinger for å få en renere Oslofjord raskest mulig.

Bilde av politikere med podium i bakgrunnen - Klikk for stort bildeF.v.: Fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø Solveig Schytz (V) og fylkesrådsleder Anette Marie Solli (H). Julie Finckenhagen Sandli / Akershus fylkeskommune

– Vi tar tilstanden i Oslofjorden på største alvor, og har satt av 25 millioner i 2024 for å trappe opp og bidra til fortgang i arbeidet for en frisk fjord, sier fylkesrådsleder Anette Marie Solli (H). 

Oslofjordsatsingen tar form

Fylkesrådet innstilte torsdag 1. februar på at midlene fra Oslofjordfondet brukes til flere ulike initiativ i 2024, blant annet innen avrenning fra landbruk, redusert forurensing fra avløpssektoren, samt tiltak innen marine næringer og annet som er positivt for naturen og bidrar til en fjord i økologisk balanse.

– 15 millioner kroner settes av til tilskuddsordninger, og inntil 10 millioner til strategiske partnerskap og satsinger som skal bidra til en ren og mer levende Oslofjord, sier Solveig Schytz (V), fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø.

Innretningen for fylkesrådets Oslofjordsatsing sendes nå til sluttbehandling i Akershus fylkesting. Parallelt jobber fylkesrådet med flere spissede tilskuddsordninger, slik at de kan lyses ut raskest mulig etter vedtak.

Flere støtteordninger kommer

Akershus fylkeskommune er i gang med å utforme retningslinjer for tilskuddsordningene, slik at det blir klart hva man kan søke støtte til og hvem som kan søke. De 15 millionene settes av til én bred, og én eller flere spissede tilskuddsordninger.  

Den brede tilskuddsordningen vil være en videreutvikling av Viken fylkeskommune sin ordning. Den støttet prosjekter som bidro til en bedret økologisk tilstand i fjorden, gjennom å redusere negative påvirkninger og forsterke positive påvirkninger. Deriblant prosjekter for å redusere negative påvirkninger i nedbørsfeltet som drenerer til fjorden. 

Ordningen vil ha en bred målgruppe av offentlige aktører, bedrifter og organisasjoner, og vil bli utlyst i løpet av et par måneder.  

Tverrfaglig innsats

Fylkesrådet vil også vurdere nye prosjekter for samarbeid med kommunesektoren, staten, næringsliv, akademia, forskningsmiljøer, frivillige organisasjoner og andre offentlige aktører.  

Satsingen skal dessuten bidra til at innsatsen fra fylkeskommunene rundt Oslofjorden er koordinert.

– Her må alle gode krefter trekke i samme retning, hvis vi skal lykkes med å redde fjorden. Vi har ingen tid å miste, understreker fylkesråd Schytz.

Løpende prioritering av beste tiltak

– Nye Akershus fylkeskommune er i en etableringsfase, samtidig som vi trapper opp innsatsen for Oslofjorden. Vi vil derfor gjøre vurderinger og prioriteringer av de mest virkningsfulle tiltakene for fjorden utover i 2024, basert på erfaringer og muligheter som oppstår underveis, tilføyer Solveig Schytz.


Les også