Vil ha hele Akershus med i statlig TT-ordning

De statlige midlene til utvidet TT-ordning er ennå ikke blitt en nasjonal ordning.  – Nå er det på tide at TT-brukere i hele Akershus får ta del i de statlige TT-midlene, sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel.

Dame med krykke hjelpes ut av en drosje - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Ove Tøpfer

De statlige midlene i den utvidede TT-ordningen skal gå til brukere med særlige behov, det vil si brukere som er blinde/alvorlig svaksynte eller brukere som sitter i rullestol. Sammen med fylkeskommunens TT-tilbud er målsettingen å sikre disse brukerne et reisetilbud på til sammen 200 enkeltreiser per år. 

Den statlige utvidede TT-ordningen er ment å være nasjonal – men Akershus et ett av tre fylker som er hittil ikke har vært inkludert i ordningen.  

Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel. Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

– Det kan ikke være slik at en statlig ordning bidrar til at brukere får et svært ulikt reisetilbud avhengig av hvilket fylke man bor i. Det er nå på høy tid at alle landets brukere av TT-ordningen får ta del i den samme statlige ordningen, sier Håkon Snortheim.  

Akershus fylkeskommune vil nå søke om at om at kvalifiserte TT-brukere i hele Akershus fylke skal innlemmes i utvidet TT-ordning. 

– Den statlige utvidede TT-ordningen bidrar til økt mobilitet og samfunnsdeltakelse blant brukere som ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet. Jeg forventer nå at de som bor i Akershus kan få ta del i denne ordningen, sier Snortheim.  

Oppstår forskjeller også innad i Akershus 

Kommunene og kommunedelene som tidligere har tilhørt andre fylker, som nå er en del av Akershus, har vært inkludert i ordningen. Det vil si Jevnaker, Lunner, Hurum, Røyken og Rømskog. Konsekvensen av dette er at noen brukere i disse kommunene får ta del av den statlige ordningen, og andre ikke.  

Uavhengig av utfallet av søknaden om å utvide den statlige TT-ordningen til hele fylket, forventer fylkesrådet at de brukerne som allerede er med i ordningen fortsatt vil få disse midlene. 

Skal revidere ordningen 

En evaluering av ordningen har påpekt at ordningen blant annet fremstår som diskriminerende for andre brukere med tilsvarende behov for økt mobilitet og samfunnsdeltakelse på grunn av nedsatt funksjonsevne, og at ordningen bør forenkles.  

Samferdselsdepartementet har derfor satt i gang et arbeid for å revidere den statlige TT-ordningen og gitt Oslo Economics i oppdrag å levere et faglig grunnlag for revisjonen.  

– Det er bra at departementet nå vil revidere ordningen, og fylkesrådet vil bidra med våre innspill for å gjøre ordningen mer rettferdig og enklere, sier Håkon Snortheim. 

TT-ordningen 

Ordningen med tilrettelagt transport (TT-ordningen) er for personer som er ute av stand til å benytte det ordinære kollektivtilbudet grunnet varig funksjonsnedsettelse. 

Det er to TT-ordninger, en fylkeskommunal ordning og en statlig. 

Les mer og Akershus fylkeskommunes TT-ordning: 

Søk om TT-kort (tilrettelagt transport) - Akershus fylkeskommune (afk.no)