Personopplysninger som samles inn via TT-ordningen

Tilrettelagt transport er en ordning for personer som grunnet funksjonshemming ikke kan reise kollektivt, eller har vesentlige vansker med å benytte dette. Formålet med behandling av personopplysninger i denne prosessen, er å kunne behandle søknader og drifte TT-ordningen etter fylkeskommunens gitte forutsetninger.

I Akershus fylkeskommune behandles søknader om TT-kort i fylkesadministrasjonen.

Les mer om TT-ordningen i Akershus.

Hvilke opplysninger behandler vi?

Personopplysningene vi behandler, er søkers navn, adresse, personnummer, telefonnummer, helseopplysninger, (transportvaner, stønadsordninger, boform, hjelpemidler). Det kan også forekomme annen informasjon i den enkelte sak som er nødvendig for å behandle søknader om TT-kort.

Grunnlaget for behandling av personopplysningene

Grunnlaget for behandling av personopplysninger er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for utøvelse av offentlig myndighet, jf. personvernforordningen artikkel 57 og artikkel 58 og forvaltningsloven § 17.

Særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger), er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav g, jf. artikkel 57 og artikkel 58 og forvaltningsloven § 17.

Supplerende rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger:

Slik får vi opplysningene

Vi behandler i hovedsak personopplysninger om deg når vi behandler din søknad om TT-kort, når du har sendt oss en henvendelse eller klage, eller når vi skal sende deg informasjon. Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre. Dette kan være pårørende, helsepersonell, leger eller andre. 

Viken fylkeskommune benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet.

Dersom en telefonsamtale eller en e-post er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Viken fylkeskommunes medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Disse utleverer vi personopplysningene til

Vår oppgjørsenhet Rogaland Taxi er databehandler. De oppbevarer personopplysninger og registrerer opplysninger om forbruk og saldo.

Navn og personnummer sendes EDB infobank ved oppdateringer av persondata fra Det sentrale folkeregistret. Slik sikrer vi at personopplysninger er korrekte og oppdaterte. Opplysninger om personer som ikke lenger er TT-brukere slettes. Filer med personopplysninger som utveksles elektronisk, er kryptert.

Lagring og sletting av personopplysninger

I Akershus gjøres all saksbehandling i fylkeskommunen. For søkere til  Akershus, sikres søknader om TT-kort i papirarkiv og makuleres ett år etter behandling. Det er kun nødvendige opplysninger som lagres i saksbehandlingssystemet. Dette gjelder navn, adresse, fødsel- og personnummer, vedtak om brukergruppe og størrelse på tilskudd.

Kontakt

For spørsmål vedrørende TT-tjenesten og behandlingen av personopplysninger der kan du henvende deg til: post@afk.no. Marker e-posten med “Personvern”.