Akershus ber Ruter vurdere å utsette elektrifiseringskrav 

Fylkesrådet går inn for at nåværende busskontrakter i Asker og på Romerike forlenges.  – Vi mener at en forlengelse av disse kontraktene er den beste løsningen økonomisk og praktisk, og det gir mer forutsigbarhet for kollektivreisende, sier samferdselsråd Håkon Snortheim.  

Ruters avtale med bussoperatører på Romerike utløper i juni 2027 og i Vestregionen (Asker) i juni 2028. Forberedelser til nye anbud for kontrakter er påbegynt. Fylkesrådet i Akershus har nå bedt Ruter vurdere å forlenge busskontraktene på Romerike og i Asker. Det gjør at kravet om nullutslipp, som var planlagt innført i hele Akershus i 2028, og som vanligvis betyr elbusser, blir utsatt.   

Ruters kontrakter for Romerike og Asker utgjør 65 prosent av total kontraktsverdi for busskontrakter i Akershus fylke, med en samlet kontraktsverdi på 1,59 milliarder kroner. Kontraktene i Bærum og i Follo er nye, og fylkesrådet ser ingen behov for å endre på disse. 

Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel Malene Eilertsen, Akershus fylkeskommune

– Mesteparten av klimagassutslippene i Akershus kommer fra transportsektoren. Det aller viktigste for at vi skal nå klimamålene er at enda flere reiser kollektivt, går og sykler i hverdagen. Vi trenger å ta en fot i bakken for å se beredskap, økonomi og tillit til kollektivsystemet i sammenheng. Dersom innbyggerne ikke har tillit til at bussen går, når vi i hvert fall ikke klimamålene, sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel.  

Viktig med tillit til kollektivsystemet

Fylkesrådet vektlegger utfordringene kollektivtrafikken møtte på i vinter. Mange forsinkelser, spesielt i Oslo, men også i Akershus, viste hvor sårbart samfunnet kan være dersom teknologien og været ikke passer sammen.  

Teknologien og markedet for elektriske busser er under stadig utvikling, og det er derfor sannsynlig at man vil få bedre og rimeligere kjøretøy ved å utsette innkjøp i ett eller to år.  En utsettelse vil også gi en mer hensiktsmessig framdrift for etablering av nødvendige bussanlegg med ladefasiliteter, som er en forutsetning for overgangen til elektriske busser. 

– Det nytter ikke å smykke seg med nullutslippsbusser hvis ingen tør å ta dem. Å sikre tillitt til kollektivsystemet er det viktigste vi kan gjøre for å redusere utslippene. I tillegg må vi ta en rent økonomisk vurdering og se busstypene i sammenheng med beredskapsansvaret bussene vil ha i en krisesituasjon, poengterer Snortheim.    

Konsekvenser for mål om nullutslipp 

Akershus fylkeskommune har som mål å ha en fossilfri virksomhet innen 2028 og å kutte 80 prosent i direkte klimagassutslipp i Akershus fylke innen 2030, sammenlignet med 2016. 

I dag er ca. 13 prosent av bussdrift i Akershus fylkeskommune utslippsfri. Det er et mål i gjeldene avtaler at bussdrift i Bærum og Follo blir utslippsfri i løpet av 2025. Da vil utslippsfri bussdrift for Akershus fylkeskommune utgjøre ca. 43 prosent. Når bussdrift på Romerike og i Asker skal gjøres utslippsfri, vil Akershus fylkeskommune være 100 prosent utslippsfri. 

– Innfasingen av nullutslipp i kollektivtrafikken er godt i gang, og vil fortsette i årene framover. Vi mener at en forlengelse av disse kontrakter er fornuftig, både kortsiktig og langsiktig. Det er økonomisk fordelaktig, det gir mer forutsigbarhet for kundene og bedre tid til planlegging og tilrettelegging for framtidige moderne bussløsninger, sier fylkesråden. 

Ny superbusstrasé Lillestrøm–Oslo 

Det arbeides med planer for en prioritert kollektivtrasé mellom Lillestrøm og Oslo. En utsettelse av anbudsprosess for busstjenester vil gi dette prosjektet bedre tid for mer effektiv planlegging og utbygging. Det kan gi mulighet for å få flere fremkommelighetstiltak på plass før nytt bussmateriell innføres, samt redusere sannsynlighet for fremtidig ombygging av holdeplasser. 

Det er Ruter som skal ta den endelige beslutningen om saken.