Akershusskolen gjør det godt

Tilstandsrapport for videregående opplæring for 2023 er klar. Den viser at Akershusskolen ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder prestasjoner, men viser også at det er noen utfordringer.  

Noen sentrale funn i rapporten:

 • 84,9 prosent av Akershus-elevene fullførte og besto videregående opplæring for skoleåret 2022–23. Det er en nedgang sammenlignet med foregående skoleår, men er likevel over landsgjennomsnittet og best av de nye fylkene. 
 • Samtidig som vår statistikk viser en nedgang i antall fullført og bestått for skoleåret 2022–23, så viser Utdanningsdirektoratets statistikk en positiv utvikling der stadig flere fullfører og består videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse innen fem eller seks år.  
 • Det er stor forskjell på andelen som slutter mellom de ulike utdanningsretningene. Færrest elever i Akershusskoler slutter i studieforberedende utdanningsprogrammer.
 • Totalfraværet har økt betraktelig etter det ble åpnet for å gjøre unntak fra fraværsreglene (skoleåret 2021–22).
 • 83,8 prosent av søkerne i Akershus fikk læreplass i bedrift i 2023.
 • 95,3 prosent av lærlingene bestod fag- eller svenneprøven i 2023.
 • Andelen elever som opplever mobbing og diskriminering har økt siden skoleåret 2021–22. Akershus har høyere mobbetall på alle trinn enn gjennomsnittet i Norge. Mobbingen avtar med alder og nivå. Andelen lærlinger som opplever mobbing er lavere enn andelen elever som opplever det samme, og er minket fra 2022.
 • Elever trives på skolen, men motivasjonen er noe dalende. Lærlingene rapporter også at de trives med opplæringen i bedrift, men rapporterer om at skolen ikke gir god nok forberedelse til dette.

På rett vei

Portrett Lise Hagen Rebbestad - Klikk for stort bildeFylkesråd Lise Hagen Rebbestad (H) CF Wesenberg

– Jeg er svært glad for at en så høy andel gjennomfører videregående skole i Akershus, og at våre resultater ligger over landsgjennomsnittet. Akershus skal igjen bli Norges beste skole, der flere fullfører og består, og får drømmene sine realisert. Jeg ser vi er på rett vei, nå må vi fortsette det gode arbeidet, sier fylkesråd for opplæring og kompetanse, Lise Hagen Rebbestad (H).  

Flere får læreplass i bedrift

Tilstandsrapporten viser at 83,8 prosent av søkerne i Akershus fikk læreplass i bedrift i 2023. 

– Det er gledelig at andelen av elever som får læreplass i bedrift er økende. Det gir håp for flere fagarbeidere i fremtiden, sier Rebbestad.

Fravær og mobbing øker

Samtidig er ikke alt i rapporten like hyggelig lesing. Fraværet øker, og andelen elever som opplever mobbing og diskriminering går opp.

– Å få ned tallene på mobbing og diskriminering er en hovedprioritet for fylkesrådet. Vi har nulltoleranse mot mobbing, og er allerede i gang med å sette inn gode tiltak, sier fylkesråden.

Legges til grunn for videre arbeid

Tilstandsrapporten skal legges til grunn for videre kvalitetsutvikling av den videregående opplæringen i Akershus fylkeskommune, og skal presenteres for fylkestinget i fylkestingets møte i mai 2024.

Tiltak/verktøy som skal motvirke mobbing og utenforskap i den videregående skolen i Akershus:

 • Fortsette arbeidet med forebygging av mobbing, gjennom bruk av ulike programmer som MOT, KRAFT og VIP-makkerskap for å forbedre læringsmiljøet.
 • Tverrfaglige team, bestående av kontaktlærere, rådgivere, miljøarbeidere og helsesykepleier, samt eksterne ressurser, skal styrke laget rundt eleven og motvirke læringsmiljøproblemer.
 • Mulighet for å flytte mobber til en annen skole. 
 • Øke kunnskapsgrunnlaget, ved å utforme egne undersøkelser for Akershusskolen.
 • Involvere elevene i arbeidet med resultater fra undersøkelsene.
 • Mer foreldreinvolvering i de videregående skolene. 
 • Øke voksen tilstedeværelse på fellesarenaer, f.eks. i kantine, bibliotek og uteområder.
 • Nye anbefalinger om bruk av mobiler og smartklokker i skolen.
 • Samarbeide enda tettere med kommunene om overgangen fra ungdomsskolen.
 • Tett oppfølging av fravær.
 • Fritt skolevalg.
 • Arbeide for å skaffe flere læreplasser. Lage et læreplassregnskap.

Du kan lese hele rapporten på våre statistikksider:  

Tilstandsrapporten for videregående opplæring for 2023