Enighet om Oslopakke 3: styrker kollektivtilbudet i Akershus

Det er enighet mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om forslag til bompengetakster, forlengelse av Oslopakke 3 til 2045, og hvilke prosjekter man ønsker å prioritere. 

Fornøyde parter sitter ved et bord - Klikk for stort bildeMarit Vea (V), Anette Marie Solli (H), Solveig Schytz (V), Hoda Imad (AP), Abdullah Alsabeehg (AP) og Mehmet Kaan Inan (H) Marius Fält-Vannum, Akershus fylkeskomme

– Med denne avtalen styrker vi kollektivtilbudet i Akershus. Det er viktig for å redusere biltrafikk og utslipp. Jeg er veldig fornøyd med avtalen, og at det settes av midler til videre planlegging av E18, og at vi nå får ballen i mål når det gjelder finansiering av Fornebubanen, sier Anette Marie Solli (H), fylkesrådsleder i Akershus fylkeskommune. 

Historisk satsing

 – Vi får en historisk satsing på kollektivtrafikk i Akershus, og sikrer at klimagassutslippene i regionen kuttes raskere. Vi sikrer bygging av Fornebubanen, kollektivtraséen til Kjeller og videre planlegging av forlengelse av T-banen til Lørenskog. Det er avgjørende at vi nå får gode insentiver for raskere omstilling til nullutslippskjøretøy, både når det gjelder personbiler og tunge kjøretøy. Det skal være enkelt og billig å reise kollektivt, og det skal lønne seg å gjøre de miljøvennlige valgene i hverdagen. Det blir enklere nå, sier Solveig Schytz (V), fylkesråd for plan, kulturminnevern, klima og miljø i Akershus fylkeskommune.

Vil gjøre hverdagen til innbyggerne bedre 

 – Jeg er glad og stolt over at vi har klart å dra i land en historisk satsing på bedre kollektivtilbud i hele Akershus, gjennom mer penger til flere bussruter, hyppigere avganger og billigere kollektivbilletter. Samtidig som vi sikrer fortsatt bygging av Fornebubanen, høystandard kollektivtrasé til Kjeller og planlegging av T-bane til Lørenskog. Dette vil kunne gjøre hverdagen til innbyggerne våre mye enklere, sier Hoda Imad, gruppeleder for Akershus Arbeiderparti.

Den justerte prosjektporteføljen har en total ramme på 93,2 milliarder kroner for perioden 2025–2045 (2024-kroneverdi). Bompengene skal fortsatt fordeles med 60 prosent til Oslo og 40 prosent til Akershus.

Prioriterte tiltak

I prioritering av tiltak og prosjekter, er det lagt vekt på å gjennomføre igangsatte prosjekter, ta vare på den infrastrukturen vi har, og å prioritere midler til å styrke kollektivtilbudet i regionen.

  • Avtalen sikrer finansiering av Fornebubanen. Fornebubanen, inkludert nye vogner, nytt signalsystem (CBTC) for T-banen og oppgradering av Majorstuen stasjon ferdigstilles etter planen i 2029. Det prioriteres også midler til vedlikehold av Fornebubanen når den kommer i drift.
  • I Akershus prioriteres i tillegg økte midler til drift for å kunne videreutvikle et godt kollektivtilbud, samt sørge for høyere frekvens og bedre rutetilbud. Det settes av 338 millioner kroner i året til drift av kollektivtilbudet fram til 2045. Det legges til rette for at det kan utvikles et mer rettferdig takst- og sonesystem i kollektivtrafikken.
  • Det prioriteres midler til videre planlegging av T-baneforlengelse til Visperud/Skårer.
  • Det avsettes midler til videre planlegging og utbygging av høystandard kollektivtrasé Oslo grense–Kjeller. Prosjektet er et viktig bidrag til nullvekstmålet, som vil øke bussens konkurransefortrinn. Prosjektet innebærer en høystandard buss-streng og fremtidig trasé for baneløsning.

Lokale tiltak i Akershus avsettes hovedsakelig til prosjekter som bedrer trafikksikkerheten og bidrar til at gange, sykkel og kollektiv utgjør en større andel av persontransporten.

Planleggingen av etappe 2 Vestkorridoren skal fortsette som forutsatt i revidert avtale av 2016, blant annet med en forutsetning om reduserte kostnader og at veikapasiteten inn til Oslo ikke økes.

Akershus partene  - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Anette Marie Solli (H), fylkesråd Solveig Schytz (V) og gruppeleder Hoda Imad (Ap) Marius Fält-Vannum, Akershus fylkeskommune

Takstjustering av bompenger

Takstene i bomringene og prosjektene det blir enighet om vil bidra til å realisere målet om nullvekst i personbiltrafikken, vri kjøretøyparken i en klimavennlig retning og bidra til inntekter til viktige samferdselsprosjekter.

Dette innføres:

  • Takstfritak for el-lastebiler, hydrogen og biogass til og med 2030, kombinert med økning for tunge fossile kjøretøy fra 2026.
  • Takstfritak for varebiler på el og hydrogen til og med 2030.
  • Dobbel takst for nye fossile personbiler innføres i løpet av 2026, forutsatt at Stortinget har åpnet for et slikt virkemiddel.
  • Et takstopplegg for personbiler med moderate økninger for både fossile og elektriske kjøretøy.

Avtalen er fremforhandlet av representanter for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Staten er ikke part i avtalen. Statens vegvesen vil på bakgrunn av lokal enighet utarbeide faglig grunnlag for endelig lokalpolitisk behandling i fylkesting og bystyre, og stortingsbehandling av den reviderte bompengepakken.  

Les mer og se hele avtalen om Oslopakke 3 på vegvesen.no

Om Oslopakke 3 

Oslopakke 3 er plan for veiutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Tidshorisonten er 2008–2045. Målet er å utvikle et sikkert, miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem for en region i kraftig vekst.

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.