Hovedstadsregionen er taperen i Nasjonal transportplan

– Hovedstadsregionen ser ut til å være en av de store taperne i forslaget til ny nasjonal transportplan. Vi blir overlatt til å finansiere de store utbyggingsprosjektene selv, sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune.  

Regjeringen la fredag 22. mars fram forslag til Nasjonal transportplan 2025–2036 (NTP).  

Fylkesråd Håkon Snortheim (H) Morten Brakestad

– Hovedstadsregionen er den store taperen. Vårt område blir overlatt til å finansiere de store transporttiltakene selv. Både flere avganger med kollektiv og tiltak for lavere billettpris må vi løse helt på egenhånd, sier fylkesråden. 

Det er satt av 62,1 milliarder kroner nasjonalt til rammetilskudd for fylkesveier i NTP-perioden. Totalt for fylkesvei, legges det opp til at Akershus skal få til sammen 0,6 milliarder kroner i første seksårsperiode, i tillegg til det ordinære rammetilskuddet. 

Akershus får reelt sett 46,4 millioner kroner i 2024 til opprusting og fornying. I 2025-2030 vil Akershus få 64,2 millioner kroner årlig som del av rammetilskuddet, en økning på  om lag 17,8 millioner kroner. I siste seksårs periode av NTP blir det om lag 34,6 millioner kroner mer.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Akershus er anslått til å koste ca. 4,5 milliarder kroner å utbedre.  

– Vi er bekymret for at pengene som er satt av til veivedlikehold forsvinner til Vestlandet og Nord-Norge. Transportmengden er en helt annen hos oss, påpeker Håkon Snortheim.  

Skuffet over manglende vilje til å fullføre E18 

Når det gjelder utbygging av 2. etappe av E18, er det ikke satt av midler til investering eller planlegging.  

Porttrettfot av Anette Solli med grå bakgrunn - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Anette Solli (H) Morten Brakestad

– Dette er ordentlig skuffende, og det er dårlig bruk av penger å ikke videreføre en helhetlig utbygging av ny E18, sier fylkesrådsleder Anette Solli (H).  

Hun mener regjeringens overføring til en såkalt “utviklingsportefølje”, i praksis er det hun omtaler som et kaldt venterom. 

– Disse gamle broene som i dag utgjør E18 over Sandvika må snart skiftes ut. Da hadde det vært mye bedre å videreføre veiprosjektet som planlagt i tunnel under Sandvika, sier Solli. 

Hun får støtte av fylkesråden. 

– Skrotingen av E18, etappe 2, er triste nyheter for byutviklingen vest for Oslo. Oslo har allerede fått sine tunneler under sentrum. Nå bør det være Sandvika sin tur, mener fylkesråd Snortheim.  

Sykkel og trafikksikkerhet 

Mål for sykkelandeler ligger fast, men det er ingen midler utover byvekstavtale/tilskudd til fylkeskommune som følger opp målene. Det legges opp til en videre satsing på gåing, men heller ikke her er det lagt opp til at det følger penger til satsingen.  

– For å oppfylle nullvekstmålet, er det nødvendig å få en dreining mot gåing og sykling. Men uten midler som bygger opp under satsing på dette, vil det mest sannsynlig ikke bli større endring i andelene enn vi har sett de siste 20 årene, sier Snortheim.  

NTP for Akershus og Oslo 

Regjeringen har lovet penger til ny bru over Glomma, på rv. 22, ved Fetsund. Det er foreslått å bruke over 14 milliarder kroner ekstra på å ruste opp jernbanen i og rundt Oslo. I tillegg skal både drift, vedlikehold og fornying av jernbanen i og rundt Oslo styrkes.  

Regjeringen prioriterer å bygge E18 mellom Retvet og Vinterbro. Totalt legges det opp til å bruke 17,9 milliarder kroner i Akershus og Oslo.