Skolens pedagogiske plattform

På Nesodden videregående skole utdannes aktive, motiverte og kompetente medborgere!

Glade ungdommer i sommerkveld - Klikk for stort bilde Simon Maage/Unsplash

Nesodden videregående skole kjennetegnes ved

 • samarbeid
 • ambisjoner
 • trivsel

Skolemiljøet

Nesodden videregående skole har en raus, tolerant og inkluderende kultur i et positivt læringsmiljø preget av tillit, respekt og verdsetting. På skolen har alle, ansatte og elever, felles ansvar for læring, trivsel og trygghet.

Eleven i sentrum

Vi er opptatt av å løfte elevene både faglig og sosialt. Vi utdanner aktive, motiverte og kompetente medborgere som skal være godt forberedt til videre studier og arbeidsliv. Vi ønsker å ruste elevene til et godt liv og at de skal kunne lære og utvikle seg i trygge og motiverende omgivelser. Vi ser hver enkelt og følger tett opp, faglig og sosialt. Elevenes kontaktlærere er oppriktig engasjert i elevenes læring og utvikling. Hvis du trenger ytterligere oppfølging, kan elevtjenesten være riktig for deg. Elevtjenesten er et profesjonelt team bestående av helsesykepleier, rådgivere og miljøarbeidere.

Vår målsetting er at:  

 • Alle elever deltar aktivt i egen læring
 • Alle elever deltar aktivt og ansvarsfullt i skolemiljøet
 • Alle elever deltar aktivt i et godt skole-hjem-samarbeid.

Våre verdier:

Samarbeid

Samarbeid står sentralt i skolens arbeid, fordi vi har tro på at samarbeid gir mer og bedre læring.

 • Elevene lærer betydningen av samarbeid fra første dag, blant annet gjennom vår makkerskapsordning. I dette arbeidet lærer elevene å få optimalt faglig utbytte av samhandling med medelever.
 • Makkerskap
 • Elevenes medansvar og medbestemmelse står sentralt, og vi har et aktivt elevråd med reell påvirkning. Elevene har en sentral rolle i skoleutvalget.
 • Samarbeid mellom skole og hjem er en viktig forutsetning
 • Lærere samarbeider aktivt rundt elevene i klasseteam
 • Pedagogisk og faglig utvikling gjennom samarbeid gir profesjonsutvikling i fagteam, avdelinger og i hele lærerkollegiet.
 • Samarbeid med kommune og næringsliv fremmer relevans og læringsutbytte. Yrkesfagselevene våre får tidlig erfaring fra praksis, og knytter dette tett sammen med opplæringen på skolen. Dette samarbeidet gir både faglig og sosial utvikling. 
 • Samarbeid med ungdomsskolene sikrer god progresjon og helhet i det 13-årige skoleløpet.
 • Universitetsskolesamarbeid
 • Internasjonalt samarbeid
 • Tverrfaglighet

Ambisjoner

Alle elever skal oppleve mestring og utvikling der de er. Vi tilpasser undervisningen til hver enkelt elev, og forventer at eleven er aktiv i egen læring. Våre faglig  sterke og engasjerte lærere motiverer elevene gjennom varierte og utforskende metoder, individuell veiledning og underveisvurdering.  Arbeidet med læring gjennom skoleåret fører til at elevene oppnår svært gode sluttresultater. Dette oppnår vi ved at: 

 • elevene opplever skaperglede og lærelyst
 • Vi jobber med læringsfremmende og motiverende veiledning og vurdering
 • at opplæringen er relevant og oppdatert
 • vi ser sammenhenger i og mellom fag
 • vi har fokus på utforskende metoder
 • Vi er tydelig i kommunikasjon mellom elev og lærer.
 • bruker digitale verktøy aktivt i undervisningen.
 • Vi tar elevmedvirkning på alvor, blant annet gjennom elevrådet

Trivsel

Vi bryr oss! Vi legger vekt på tett oppfølging i et godt og trygt skolemiljø, der alle får delta og utfolde seg. Som aktive medborgere er våre elever engasjerte i både små og store oppgaver. Vi jobber systematisk med:

 • Relasjonsbygging
 • Skolestartprogrammet
 • Faddergruppen
 • Elevtjenesten med rådgivere, miljøarbeidere og helsesykepleier
 • Grønn skole
 • Leksehjelp
 • Biblioteket
 • Kantinen som naturlig samlingsplass med sunn og hjemmelaget mat
 • Elevaktiviteter som quiz, idrettscuper, revy og andre tradisjoner

Pedagogikken vår - hvordan jobber vi?

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Nesodden videregående skole er læreren formidler, veileder og inspirator. Læreren legger til rette for læring for den enkelte elev gjennom bruk av ulike opplæringsmetoder og læringsstrategier og har fokus på læringsmål og god vurdering for læring.

Skolens utviklingsarbeid knytter fagfornyelsen sammen med tilpasset opplæring i ordinære grupper og «å lære å lære».  Slik oppnår vi vårt mål, nemlig at vi sammen bidrar til at vi utdanner aktive, motiverte og kompetente medborgere – i trå med FNs bærekraftsmål. Vi har tro på at dette systematiske arbeidet gjør vår skole til et samfunnsaktuelt, spennende, trygt og relevant sted å være for alle!