Møter i fylkesrådet

Fylkesrådet behandler sine saker og treffer vedtak i ukentlige møter.

Se møtekalender og saksdokumenter/referater fra fylkesrådets møter.

Retningslinjer for gjennomføring av fylkesrådets møter

  • Fylkesrådet behandler sine saker og treffer vedtak i møter.
  • Fylkesrådets leder innkaller til møter og setter opp dagsorden for det enkelte møte. 
  • Fylkesrådets møter ledes av fylkesrådets leder. Det føres protokoll fra fylkesrådets møter.
  • Dersom medvirkningsorganer har gitt innspill i saksbehandlingen, skal deres vurderinger følge saker frem til endelig vedtak i fylkesrådet/ fylkestinget. 
  • Fylkesrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av fylkesrådets medlemmer er til stede.
  • Medlemmer av fylkesrådet som dissenterer kan kreve at dissensen blir protokollført.
  • Fylkesrådets innstillinger til fylkestinget skal oversendes fortløpende.

Planlagte saker til fylkestinget

Fylkesrådet sender i januar fylkestinget en oversikt over planlagte saker til politisk behandling for det kommende halvåret.

Planlagte saker til behandling i fylkestinget 2024
Sakstittel Avgis fra fylkesrådet Viktige saksmerknader
Plan for oppfølging av verbalevedtak og flertallsmerknader Februar  
Høring om forskrift til ny opplæringslov   Februar Kort frist - saken blir tatt på fullmakt men oversendes som orienteringssak
Orientering om avgitte innsigelser Februar Avgis kvartalsvis
Retningslinjer for tilskuddsordning Oslofjorden Februar Saken sluttbehandles i fylkesrådet, og sendes deretter fylkestinget til orientering
Ny tilskuddsordning - FoI i bedrift (Forskning og innovasjon i bedrift) Februar Saken sluttbehandles i fylkesrådet, og sendes deretter fylkestinget til orientering
Mission industriell symbiose (Sirkulærøkonomi - sirkulære verdikjeder. Nasjonalt program) Mars  
Samordning av trafikksikkerhetsarbeidet i Akershus Mars  
Sak om FKs retningslinjer for fordeling av spillemidler til idrett og fysisk aktivitet Mars Saken sluttbehandles i fylkesrådet, og sendes deretter fylkestinget til orientering
Samarbeidsavtaler og partnerskap idrett/mangfold/folkehelse Mars Saken sluttbehandles i fylkesrådet, og sendes deretter fylkestinget til orientering
Oppdragsbrev Siva (Fordeling av nasjonale midler til arbeid med nyetablerte bedrifter med stort potensiale) Mars Saken sluttbehandles i fylkesrådet, og sendes deretter fylkestinget til orientering
Oppdragsbrev Innovasjon Norge (fordeling av nasjonale midler til bedriftsnettverk og/eller mentorordning) Mars Saken sluttbehandles i fylkesrådet, og sendes deretter fylkestinget til orientering
Byggeprogram utbygging av Rud videregående skole April  
Eierskapsrapport April  
Rapportering til FT om vedtak i saker av prinsipiell betydning April Avgis halvårlig
Ung Invest - organisering og oppstart April Saken sluttbehandles i fylkesrådet, og sendes deretter fylkestinget til orientering
Oppstartsmelding med utarbeidelse med ungdomshelsestrategi April  
Oppstartsmelding med utarbeiding av næringsstrategi April  
Oppstartsmelding med utarbeiding av landbruksstrategi April  
Funksjonskrav og prinsipper for utvikling av skolebygg i Akershus April  
Endelig fordeling av Vikens fylkeskommunes eiendeler, egenkapital og gjeld mellom Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner Mai Må behandles i FT i juni 2024
Rapport pr 1. tertial 2024 for Akershus fylkeskommune (rapport pr 30. april) Mai Må behandles i FT i juni 2024
Oslopakke 3 Mai  
Program for folkehelse Akershus - søknad fase 2 Mai Saken sluttbehandles i fylkesrådet, og sendes deretter fylkestinget til orientering
Årsregnskap 2023 og årsrapport for Viken fylkeskommune Mai Må behandles i FT i juni 2024
Bompenger Bråtan - Tusse Juni  
Avklare tilskuddsordninger gjeldende fra 2025 friluftsliv og frivillighet Juni Saken sluttbehandles i fylkesrådet, og sendes deretter fylkestinget til orientering
Avklare tilskuddsordninger gjeldende fra 2025 kunst og kultur Juni Saken sluttbehandles i fylkesrådet, og sendes deretter fylkestinget til orientering
Tilstandsrapporten 2023 (skoleåret 22/23) for Viken Juni  
Avklare priser og stipender kultur Juni  
Fraværsgrena - høring Våren 2024 Avgivelse avhenger av høringsfrist
Høring - Gran kommune Våren 2024 Avgivelse avhenger av høringsfrist
Oppfølging av naturavtalen-Høring Våren 2024 Avgivelse avhenger av høringsfrist
Psykisk helseteam Våren 2024 Orientering til fylkestinget i etterkant av vedtak i fylkesrådet
Rapport fra klimautvalget-Høring Våren 2024 Avgivelse avhenger av høringsfrist