Regional planstrategi

Regional planstrategi for Akershus 2024–2028

Forslag til regional planstrategi for Akershus 2024–2028 lå ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 12. april–25. juni 2024. 

Det er Akershus fylkeskommune som har ansvar for å planlegge og gjennomføre arbeidet med regional planstrategi. 

Planstrategien skal sluttbehandles i Akershus fylkesting høsten 2024.

Regional planstrategi er den sentrale prosessen for utforming av felles, langsiktige mål for fylket. Planstrategien skal vise hvilke regionale planer som er nødvendig for å nå disse målene.

Medvirkning 

Arbeidet med regional planstrategi gjøres i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Regional planstrategi skal utarbeides minst én gang i hver valgperiode, senest ett år innen konstituering av nytt fylkesting.

Les mer om regional planstrategi på Regjeringens hjemmeside

Gjeldende planstrategi  

Den regionale planstrategien «Veien til et bærekraftig Viken 2020–2024» ble vedtatt av Viken fylkesting 18. desember 2020. Den gjelder frem til en ny planstrategi er vedtatt i Akershus.

Regional planstrategi 2020–2024 «Veien til et bærekraftig Viken»