Tilskudd – Aktiv i Akershus

Dette er en støtteordning til oppfølging av Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 – Aktivitetsløftet. Søknadsfristen er 10. mars i 2024.

Mål for ordningen

Formålet med støtteordningen er:  

 • Å følge opp innsatsområder i Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 – Aktivitetsløftet.  
 • Å bidra til å fremme utvikling og samarbeid for å oppnå flere regionale områder og anlegg, samt større mangfold både av regionale aktiviteter, områder og anlegg. 
 • Tiltakene som støttes skal komme befolkningen i Akershus til gode. 

Hvem kan søke?

 • Kommuner og interkommunale samarbeid i Akershus  
 • Frivillige organisasjoner, nettverk og ideelle stiftelser med regional tilknytning i Akershus 
 • Spillemiddelberettigede i Akershus i henhold til Kulturdepartementets krav i spillemiddelbestemmelsene  
 • Forskningsmiljøer og kunnskapsformidlere med arbeidsområde og interessefelt i Akershus 

Søkere må være registrert i Enhetsregisteret. Frivillige organisasjoner kan innenfor rammen av ordningen og satsingsprosjekter for frivilligheten i Akershus, også søke om støtte med formål å:  

 • utvikle sin rolle som samfunnsutviklere  
 • involvere og mobilisere frivillige utenfor det etablerte foreningslivet 

Slik søker du

LENKE TIL SØKNADSSKJEMA

Ha følgende klart før utfylling av søknadsskjemaet:

 • Hvem som søker og eventuelle samarbeidsaktører
 • Formål og målgruppe for prosjektet
 • Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 - Aktivitetsløftet 
 • Beskrivelse av prosjektet – hva skal gjennomføres, hvor skal det gjennomføres og hvordan prosjektet fører til at tilgjengeligheten øker
 • Plan for hvordan prosjektet skal gjennomføres, med framdriftsplan
 • Budsjett og finansiering
 • Vedlegg: kart, enkle tegninger og eventuell forankring i kommunale planer

Tildelingskriterier

Støtte kan gis til prosjekter som bidrar til å oppfylle handlingsprogrammet. I vurderingen av en søknad legges det vekt på følgende kriterier:
Støtte kan gis til prosjekter som bidrar til å oppfylle innsatsområdene. I vurderingen av en søknad legges det vekt på følgende kriterier.  

Prosjektet skal: 

 • bidra til å gjennomføre tiltak innen ett eller flere de fem prioriterte innsatsområdene i Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030
 • støtte opp om regionale satsinger innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv eller bidra til å utvikle regionale områder og anlegg 
 • ha en varighet på 1 eller 2 år  
 • ha behov for inntil 50 % støtte i forhold til totale kostnader 
 • ha et totalt søknadsbeløp på mellom 20 000 og 300 000 kroner 


I tillegg er det ønskelig med: 

 • Samarbeidsprosjekter mellom søknadsberettigede aktører 

Hva støttes ikke

Tilskuddsordningen støtter ikke lokale aktiviteter eller lokale aktivitetsanlegg. 

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

Søknader behandles samlet etter søknadsfristens utløp. Søkerne vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet. Utbetaling av tilskudd gjøres etter mottak av kvittering fra tilskuddsmottaker. Utbetaling av tilskudd over kr 100 000 blir delt opp i en førstegangsutbetaling på 75 prosent og 25 prosent etter rapportering.

Vedtak om tildeling eller avslag er enkeltvedtak du kan klage på. Det er tre ukers klagefrist etter at du har mottatt svarbrevet. Klageorgan for ordningen er klagenemnda i Akershus fylkeskommune. Klagen sendes til post@afk.no.

Fylkeskommunen og/eller fylkesrevisjonen har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

Rapportering

Krav til rapportering fremgår i retningslinjene. 

Ha følgende klart før utfylling:

 • Referansenummer fra tildelingsbrevet
 • En kort beskrivende del
 • Beskrivelse av måloppnåelse
 • Effekt av prosjektet på organisasjonen og brukerne
 • Bilder – gjerne før og etter, når det er relevant
 • Medieoppslag – hvis det foreligger
   

Lenke til rapporteringsskjema.

Synliggjøring

Hvis du har fått støtte fra Akershus fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. Akershus fylkeskommunes logo skal brukes på alle trykte materialer, digitale flater og på arrangementer der dette er relevant. Logoer og annet grafisk materiale.

Spørsmål?

René Aasnæs
Rådgiver friluftsliv
Seksjon kulturutvikling, frivillighet og friluftsliv
E-post: reneaa@afk.no
Mobil: 456 55 121