Tilskudd til festivaler

Arrangører av festivaler kan søke om støtte til gjennomføring av festivaler og ulike festivaltiltak.  Søknadsfristen var 1. november 2023 for festivaler i 2024. 

Formål 

Tilskudd til festivaler skal bidra til å realisere fylkeskommunens planer for kunst- og kulturfeltet.  

 • Formålet med festivalutvikling i fylkeskommunen er å legge til rette for et mangfold av gode festivaler med et høyt kunstnerisk nivå. 
 • Tematikk, arbeidsmetode, programmering og innhold skal invitere til deltagelse i og utvikling av festivalfeltet. 
 • Det legges vekt på strategier for publikumsutvikling, inkludering av nye publikumsgrupper og en bred geografisk profil. 
 • Det legges vekt på internasjonalt kultursamarbeid og utvikling av kulturnæringer knyttet til festivalene. 

Hvem kan få tilskudd

 • Søker må ha festivalarrangering som virkeområde. 
 • Festivalen må vare i minst to dager. 
 • Det forutsettes at festivalen har tilskudd fra enten kulturrådet, egen kommune eller andre private aktører. Som en andel av kommunal finansiering kan det legges inn kostnadskrevende oppgaver som tilrettelegging av arena, teknisk bistand, infrastruktur og assistanse i gjennomføring av festivalen. 

Slik søker du 

Søk tilskudd i Akershus fylkeskommune via regionalforvaltning.no  

Krav til søknaden

 • I søknaden skal festivalen beskrive egne formål og egen rolle i kunst- og kulturlivet. 
 • Søker må beskrive hvordan festivalen arbeider med inkludering, publikumsutviklings-strategier og kulturnæring. 
 • Levere årlige rapporter med revidert regnskap og beskrivelse av aktivitet 
 • Søker skal tilkjennegi eventuell klima- og miljøpåvirkning av tiltaket, og beskrive hvordan fylkeskommunens klimaambisjoner ivaretas av søknaden. 
 • Søker bør synliggjøre muligheter for egen inntjening. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen var 1. november 2023 for festivaler i 2024.

Tildelingskriterier

 • Tilskudd fra fylkeskommunen kan dekke inntil 50 prosent av prosjektets kostnader. Fullstendig budsjett vedlegges søknaden.  
 • Festivaler som mottar fylkeskommunal støtte skal være tilgjengelige for alle. 
 • Alle søknader må inneholde en beskrivelse av festivalen og/eller det spesifikke tiltaket det søkes om støtte til, samt et budsjett og en finansieringsplan. 
 • Det forutsettes at vertskommunen støtter opp om og prioriterer festivaler der det ytes fylkeskommunal støtte. 
 • Festivaler som mottar fylkeskommunal støtte må ha en tydelig regional profil, og må kunne sies å ha attraktivitet utenfor sitt eget nærområde.   

Tilskuddsmuligheter

Denne utlysingen gjelder festivaler som skal arrangeres i 2024, og det vil kun bli vurdert ettårig festivaltilskudd. 

 • For festivaler som søker ettårige tilskudd vil det bli gjort vurderinger der det vektlegges kriterier som kvalitet, nytenking, utvikling, stabilitet, profesjonalitet, formidling, publikumsutvikling, mangfold og kulturnæringsperspektiv. 

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet og vurdert samlet for hvert fylke etter søknadsfristens utløp. Du vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet, det tar ca 10 - 12 uker.  

Midlene for 2024 utlyses med forbehold om hvordan rammene blir fordelt mellom de nye fylkeskommunene, og deres budsjettprioriteringer.   

Synliggjøring

Hvis du har fått støtte fra fylkeskommunen, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. Fylkeskommunens logo skal brukes på alle trykte materialer, digitale flater og på arrangementer der dette er relevant. 

Logoer og annet grafisk materiale for Akershus fylkeskommune

Se hvilke festivaler som har fått støtte tidligere

Kontakt  oss

Synnøve Øyen, rådgiver visuell kunst
E-post: synnoveoy@afk.no

Hannah Wozene Kvam, rådgiver scenekunst
E-post: hannahk@afk.no

Merete Rustand Solli, seniorrådgiver musikk
E-post:  mereteso@afk.no