Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Akershus

Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst med mer. Felles søknadsfrist er 10. mars for prosjekter 2. halvår 2024.

Kulturtilskudd skal bidra til å realisere Akershus fylkeskommunes planer for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Akershus sine innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet.

Hvem kan søke

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.

Slik søker du

Søk tilskudd via regionalforvaltning.no

Søknadsfrister

  • Søknadsfristen er 10. mars for prosjekter 2. halvår 2024

Krav til søknaden 

Søknaden skal inneholde:

  • Beskrivelse av formål og innhold i tiltaket, det må framgå hvordan tiltaket treffer prioriteringskriteriene
  • Opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket
  • Opplysning om organisering og framdriftsplan
  • Oversikt over samarbeidspartnere
  • Søker må være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene
  • Budsjett og finansieringsplan, med oversikt over alle tilskuddsparter. Det skal oppgis hvorvidt andre finansieringskilder er omsøkt eller innvilget.
  • Det skal spesifiseres eventuelt hvilke støtteordninger som er omsøkt, eller innvilget, med dato for søknadsfrist, slik at det er mulighet for dialog med tilskuddsgiver
  • Søknader som ikke oppfyller prioriteringskriterier og krav, vil ikke bli prioritert

Tildelingskriterier

Tilskudd fra Akershus fylkeskommune kan dekke inntil 50 prosent av prosjektets kostnader.

Se fullstendige retningslinjer og prioriteringskriterier her.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet og vurdert samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet. Du vil få svar inntil 10 uker etter søknadsfrist.

Synliggjøring

Hvis du har fått støtte fra Akershus fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette.  Logoen til Akershus fylkeskommune skal brukes på alle trykte materialer, digitale flater og på arrangementer der dette er relevant.

Logoer og annet grafisk materiale finner du på afk.no /grafiskprofil

Ramme for ordningen

Det er til sammen avsatt kr 1.740 000 til ordningen i 2024 fordelt på 1. og 2. halvår. For 1. halvår ble det tildelt 944 750 kr. 

Se hvilke prosjekter som har fått støtte tidligere

Spørsmål?

Line Haukland
Rådgiver 
Kulturutvikling, frivillighet og friluftsliv
E-post: linehau@afk.no
Mobil: 98 45 78 80

Merete Rustand Solli
Seniorrådgiver 
Kulturutvikling, frivillighet og friluftsliv
Epost: mereteso@afk.no
Mobil: 91 88 00 08

Synnøve Øyen
Seniorrådgiver
Seksjon kulturutvikling, frivillighet og friluftsliv
E-post: synnoveoy@afk.no
Mobil: 92 61 52 04