Retningslinjer for tilskuddsordning Oslofjordsatsing 2024

1. Bakgrunn for ordningen 

Målet for Akershus fylkeskommune sin helhetlige og tverrfaglige Oslofjordsatsing er å bidra til en forsterket innsats i fylkeskommunens og samfunnets arbeid for å gjøre Oslofjorden frisk, og for bedring av allmennhetens tilgang til fjorden. 

Oslofjorden og vannmiljø på Østlandet skal være friskmeldte senest innen 2027 eller senest innen 2033, i henhold til krav og føringer gjennom den nasjonale vannforskriften. Fylkeskommunen bidrar på forskjellige måter til målene etter vannforskriften, samt bidrar til gjennomføringen av regjeringens Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. 

Fylkeskommunens bruk av tilskuddsordninger er en del av bidraget utover ansvaret knyttet til vannforskriften og Helhetlig tiltaksplan. Akershus har satt av 15 mill for bruk i 2024 på tilskuddsmidler til Oslofjorden og nedbørsfeltet.

Som del av arbeidet med tilskudd viderefører Akershus fylkeskommune tilskuddsordningen «Oslofjordsatsing» som Viken fylkeskommune hadde i 2022 og 2023. Gjennom ordningen vil det gis støtte til prosjekter som kan bidra til en bedret miljøtilstand i fjorden gjennom å redusere negative påvirkninger eller forsterke positive påvirkninger. 

Det å oppnå god tilstand i fjorden avhenger av tiltak i nedbørsfeltet som drenerer til fjorden. Ordningen kan derfor også brukes til å gi støtte til prosjekter for å redusere negative påvirkninger i nedbørsfeltet. At ordningen dekker både kyst og innland, vil både gi fylkeskommunen flere muligheter til å vurdere støtte av prosjekter, og synliggjøre koblinger mellom kyst og innland som et sammenhengende område som må jobbes med. Hovedvekten av midlene i ordningen vil gå til tiltak direkte i Oslofjorden.

Ordningen rettes som i 2023 inn mot følgende områder (innsatsområder i Oslofjordsatsingen):

 • Fjerne negative påvirkninger på fjorden og nedbørsfeltet
 • Forsterke positive påvirkninger på fjorden
 • Mobilisere engasjement og oppslutning til arbeid med fjorden og nedbørsfeltet
 • Sikre nødvendig finansiering til arbeidet med fjorden og nedbørsfeltet 

Prosjekter vil vurderes opp mot de mest presserende påvirkningene, og opp mot hva som kan gi varige effekter. Søkere må beskrive og eventuelt dokumentere muligheter for effekter.

1.1 Hvem har besluttet ordningen 

Ordningen er besluttet av fylkesrådet i Akershus. Ordningen er en oppfølging av fylkestinget Akershus sin tilslutning til fylkesrådets Oslofjordsatsing 2024.

2. Formål og målgruppe                                                                   

2.1 Mål, bruker- og samfunnseffekter 

Midlene skal bidra til økt satsing på arbeidet med utbedring av forholdene i Oslofjorden og nedbørsfeltet.

Ordningens resultatmål:

 • Delfinansiering av prosjekter for å fjerne negative påvirkninger på fjorden og nedbørsfeltet
 • Delfinansiering av prosjekter for å forsterke positive påvirkninger på fjorden
 • Delfinansiering av prosjekter for mobilisering og oppslutning for fjorden og nedbørsfeltet
 • Delfinansiering av prosjekter for nye måter å finansiere opp arbeid med fjord og nedbørsfelt

Ordningens effektmål:

 • Økt rammer/omfang for relevante prosjekter
 • Muliggjort gjennomføring av prosjekter som ellers ikke ville vært igangsatt
 • Styrket innats for å fjerne negative påvirkninger på fjorden og nedbørsfeltet
 • Redusert negative påvirkninger på fjorden og nedbørsfeltet
 • Styrket innats for å forsterke positive påvirkninger på fjorden
 • Forsterket positive påvirkninger på fjorden
 • Styrket innsats for å mobilisere engasjement og oppslutning for fjorden og nedbørsfeltet
 • Økt engasjement og oppslutning for fjorden og nedbørsfeltet
 • Styrket innsats for å finansiere opp arbeid med fjorden og nedbørsfeltet
 • Økt finansieringen til arbeid med fjorden og nedbørsfeltet

2.2 Hvem kan søke om midler fra ordningen 

Ordningen rettes mot kommuner, miljøorganisasjoner/ stiftelser, bedrifter, frivillige organisasjoner og andre med kapasitet til å gjennomføre prosjekter som bidrar til Oslofjordsatsingen.

Prosjektene må være rettet mot tiltak i Akershus geografien. Det er samtidig ønskelig med prosjekter rettet mot tiltak som skjer en i en større geografi enn Akershus geografien. Dette både med tanke på Oslofjorden og nedbørsfeltet som et sammenhengende system, og med tanke på muligheter for synergier og gjennomføringskraft.

Søknader på tilskuddsordning «Oslofjordsatsing 2024», vil ses i sammenheng med mer tematisk avgrenset bruk av tilskuddsmidler og den eller de ordningene disse midlene kanaliseres til. En av betraktningene her vil være om søkere heller bør vurderes inn under mer tematisk avgrenset tilskuddsordning.

Prosjektsøknader som er innvilget støtte på andre av fylkeskommunens ordninger, vil som utgangspunkt ikke gis støtte under ordningen Oslofjordsatsing. Dette med tanke på å kunne disponere midler bredt på aktører, og at ikke enkelte aktører mottar uforholdsmessig mye av fylkeskommunens tilskuddsmidler. Søkere skal oppgi andre ordninger de har mottatt støtte på eller søker på. For søknader som har søkt på andre ordninger hos fylkeskommunen, eller mottatt fra andre ordninger, legges det opp til at det gjøres en nærmere vurdering sett på tvers av ordninger. 

3. Indikatorer på måloppnåelse 

Søkermassen, type prosjekter og gjennomgang av sluttrapporter vil indikere i hvilken grad resultat- og effektmål med tilskuddsordningen oppnås.

3.1 Tildelingskriterier 

Tilskuddet skal gå til å finansiere utstyr, godtgjørelse til deltakere og annet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. 

 • Tilskuddsmidlene kan maksimalt utgjøre 50 % av totale prosjektkostnader.
 • Egeninnsats kan inngå i prosjektkostnadene.
 • Prosjekter skal med fylkeskommunens eventuelle støtte ha oppnådd fullfinansiering. Det gis ikke støtte til prosjekter der det er uavklart hva utfallet blir av andre søknader om finansiering eller andre typer avklaringer om finansiering som utestår.
 • Søkeren må ha et organisasjonsnummer.
 • Prosjektet må være rettet mot tiltak i Akershus-geografien. Det er samtidig ønskelig med prosjekter rettet mot tiltak som skjer en i en større geografi enn Akershus-geografien, med tanke på Oslofjorden og nedbørsfeltet som et sammenhengende system.
 • Det prioriteres høyest mulig kostnadseffektivitet (mest mulig resultater og effekter for pengene). 
 • Til prosjekter for naturrestaurering må det sannsynliggjøres at tiltaket fører til varig habitatsforbedring. Midlene kan benyttes både til utredning og til gjennomføring av tiltak.
 • Midlene må disponeres som beskrevet i søknaden. Midlene kan ikke senere omdisponeres med mindre dette godkjennes etter søknad til Akershus fylkeskommune.
 • Støtten kan gis som såkalt bagatellmessig støtte til private bedrifter, dersom vilkårene for dette er til stede. Bedrifter skal i søknaden oppgi om de har mottatt tidligere bagatellmessig støtte, samt eventuelt tidspunkt og størrelse for støtte.
 • Det gis ikke generelt driftstilskudd.
 • Det vil ikke være mulig å søke om midler for inneværende år ved eventuell manglende rapportering for året før. Det er heller ikke mulig å søke midler gjennom årets ordning dersom eventuelt tilskudd for fjoråret ble krevd tilbakebetalt som et resultat av uriktige opplysninger, eller at tilskuddet ikke ble benyttet i samsvar med fastsatte betingelser.

4. Kunngjøring 

Alle tilskuddsordninger Akershus fylkeskommune forvalter kunngjøres på Akershus fylkeskommunes hjemmeside under tilskudd- og støtteordninger. 

Tilskudd Oslofjordsatsing kunngjøres også på regionalforvaltning.no.  

I tillegg vil fylkeskommunen distribuere informasjon om ordningen i utvalgte kanaler.

4.1 Hvordan søke

Søknaden fylles ut på og sendes gjennom regionalforvaltning.no.  I skjemaet på regionalforvaltning.no står forklarende hjelpetekster til feltene som skal utfylles. 
Det vil arrangeres en søkerkonferanse på internett for ordningen, med muligheter for å stille spørsmål om ordningen og det å søke. (Teamsmøte 10. april 2024, klokken 15-16).

5. Krav til søknad

Krav til innhold i søknaden fremgår av skjemaet på regionalforvaltning.no. I disse kravene er følgende forhold inkludert:

 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet, tidsrom og milepæler for gjennomføringen, et budsjett som viser hvordan midlene er tenkt brukt, samt finansieringsplan.
 • Søknaden skal beskrive hvorfor tilskuddet er nødvendig og hvilke andre ressurser som benyttes og utløses (for eksempel frivillig innsats).  
 • Hvis søker organiserer flere aktører, må det framgå av søknaden, inkludert hvem som er juridisk og økonomisk ansvarlig. 
 • For at fylkeskommunen skal kunne ta stilling til om vilkårene for eventuell bagatellmessig støtte er oppfylt, skal det opplyses i søknaden om søkeren har mottatt bagatellmessig støtte i inneværende og de to forutgående regnskapsårene. For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at mottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår. 

Mer om bagatellmessig støtte til private bedrifter

6. Behandling av søknader 

Søknadsbehandlingen skal følge krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd. Søknaden skal vurderes i tråd med opplysninger gitt i søknad, annen tilgjengelig og relevant informasjon og i tråd med tildelingskriterier for ordningen. Søker skal få skriftlig svar på sin søknad.  

Søknader behandles samlet etter søknadsfrist som oppgis på siden for tilskuddsordning «Oslofjordsatsing» på afk.no.  

Tilskuddet kan tildeles bedrifter etter reglene om bagatellmessig støtte, som er et unntak fra det generelle forbudet mot offentlig støtte i EØS-avtalen. For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at mottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår.  Søker må i søknaden svare på spørsmål knyttet til om er mottatt offentlig støtte annet steds fra.

6.1 Klageadgang og innsyn i saken

Vedtaket fra søknadsbehandlingen kan påklages til Akershus fylkeskommunes klagenemd, jf. forvaltningslovens kapittel VI. 

Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, ev. Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo.   

Frist for å klage er tre uker fra datoen i svarbrevet til søknaden. 

Mottakeren kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

7. Krav til oppfølging fra tilskuddsmottaker 

7.1 Aksept av støtte

Tilskuddsmottaker må returnere akseptbrevet vedlagt tildelingsbrevet før støtten kan utbetales.

7.2 Prosjektregnskap

Et enkelt prosjektregnskap skal legges ved sluttrapporten. Prosjektregnskapet skal bekreftes av regnskapsansvarlig for virksomheten som har mottatt tilskuddet. 

Ved støttebeløp gjennom tilskuddsordningen på mer enn kr 300 000, vil fylkeskommunen vurdere å stille krav om bruk av offentlig godkjent revisor for godkjenning av regnskapet.

7.3 Profilering og markedsføring

I aktuelle sammenhenger skal det informeres at prosjektet har fått støtte via Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunens logo skal benyttes. 

Her finner du logo og grafisk profil

7.4 Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker

Søker må dokumentere bruken av tilskuddsmidlene gjennom en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av prosjektet og resultatene fra prosjektarbeidet. Det skal legges ved et enkelt prosjektregnskap.

Frist for innsendelse av sluttrapport er senest 1 måned etter prosjektet er avsluttet til avtalt dato med fylkeskommunen. 

Prosjekter som går utover 2024, må ha skriftlig avtale med fylkeskommunen om dette enten gjennom tilsagnsbrevet eller gjennom senere skriftlig avtale. Der prosjekter ut fra sine omstendigheter må fortsette utover 2024, og dette ikke fremgår av vilkår i tilsagn, skal mottakere snarest mulig ta opp dette med fylkeskommunen for avklaring og for å diskutere ny sluttdato. I slike tilfeller skal søker sende en eller flere foreløpige statusrapporter etter nærmere avtale med fylkeskommunen. Samtidig skal eventuell ny sluttdato skriftlig avtales med fylkeskommunen. Det vil i utgangspunktet ikke kunne avtales sluttdato senere enn i løpet av 2025.

Ubenyttede bevilgede midler skal tilbakeføres til fylkeskommunen så snart som mulig. Fylkeskommunen må kontaktes i forkant av tilbakeføringen for praktisk gjennomføring. 

Ved tilsending av tilsagnsbrev, sendes også en rapporeringsveileder som søker skal legge til grunn for rapportering hvis søker aksepterer tilsagnet.

8. Oppfølging og kontroll 

Akershus fylkeskommune vurderer mottatt rapportering, foretar en rimelighetskontroll, og vurderer om det er behov for ytterligere oppfølging. Akershus fylkeskommune og/eller Akershus fylkesrevisjon har rett til innsyn i relevant dokumentasjon. 

Akershus fylkeskommune forventer at søkeren etterlever krav til god forretningsskikk og relevant regelverk for sin organisasjon. Vi forventer at søker tar hensyn til krav som universell utforming og miljø, etisk og sosialt ansvar for forsvarlig produksjon, handel og forbruk. 

8.1 Bortfall eller forkorting av tilskudd 

Manglende rapportering medfører varsel og eventuell utførelse av krav om tilbakebetaling av tilskuddet.  

Dersom det er gitt uriktige opplysninger eller tilskuddet ikke er benyttet i samsvar med fastsatte betingelser, kan fylkeskommunen kreve bevilgede midler tilbakebetalt. 

9. Økonomiforvaltningsrutiner i Akershus fylkeskommune 

9.1 Utbetaling 

Tilskuddsbeløp utbetales i samsvar med retningslinjene for ordningen og slik det er beskrevet i vedtak/beslutning om innvilget tilskudd. Alle tilskuddsbeløp skal være attestert og godkjent før utbetaling kan skje. 

9.2 Intern kontroll hos Akershus fylkeskommune 

Akershus fylkeskommune har, gjennom felles rutiner for tilskuddsforvaltning, etablert systemer, rutiner og tiltak som skal sikre kvalitet i saksbehandling ved tildeling og utbetaling av tilskudd. 

10. Evaluering av ordningen 

Tildelinger til søknader mottatt første halvår 2024, er planlagt vil inngå i en evaluering høsten 2024.

Til tilskuddsordning Oslofjordsatsingen