Asfaltering av fylkesvei

Fylkeskommunen har ansvar for asfaltering av fylkesveiene i Akershus.

Slik bestemmer vi hvilke strekninger som får asfalt

Vi jobber etter fireårsplaner når vi bestemmer hvilke strekninger som får asfalt. Disse planene, samt budsjettet, er med på å bestemme hvilke strekninger som får asfalt.Vi har eget måleteam som gjør spormålinger slik at vi hele tiden har kontroll over sporslitasje på veistrekningene våre.

Vi foretar også kontinuerlige registreringer av skader og strekninger med dårlige grunnforhold. På strekninger med dårlig asfalt og dårlig grunn, er vi ofte nødt til å vente med asfaltering til det er gjort mer omfattende grunnarbeider.

Asfalt i 2024

I løpet av 2024 skal Akershus fylkeskommune legge ut 82 370 tonn med asfalt på 108 335 meter med fylkesvei i Akershus.

I Asker og Bærum skal det legges asfalt på 8766 meter med fylkesvei. I Follo-regionen legger vi asfalt på 29 227 meter med fylkesvei. På Romerike og i kommunene Lunner og Jevnaker skal det i år legges  asfalt på 70 342 meter med fylkesvei.  

Asfalteringen i Akershus fylke pågår fra mai til oktober måned. 

Disse strekningene asfalteres i 2024

Fakta om asfalt

  • Asfalt er det dominerende veidekket på norske veier.
  • Vi bruker asfalt fordi den beskytter mot at vann trenger ned i veigrunnen og ødelegger veien. Dessuten er asfalt godt egnet som veidekke på grunn av sine elastiske egenskaper, i motsetning til betong, som er et mer sprøtt materiale. Vi kan også gjenbruke asfalt. 
  • Asfalt består av 94–95 % steinmaterialer og 5–6 % bituminøst bindemiddel. Bituminøst bindemiddel er en fellesbetegnelse på det svarte, klebrige organiske materialet som utgjør limet i asfalten.
  • Asfalt er ofte det øverste laget på en veioverflate, og består gjerne av et slitelag og et bindlag. Asfalt brukes også i bærelag.
  • Hvilke type asfalt som blir brukt avhenger av trafikkbelastning, kostnader, tilgang på materialer, lokale forhold (klima, fundament) og ønskede egenskaper som slitasje, støy, deformasjoner og aldring.
  • De mest brukte asfaltdekkene på høytrafikkerte veier er Ab (asfaltbetong) og Ska (skjelettasfalt), mens på veier med lite trafikk bruker vi mye Agb (asfaltgrusbetong) og Ma (mykasfalt).

Vis hensyn

Å jobbe på og ved en trafikkert vei er forbundet med stor risiko. Hvert år opplever de som asfalterer veiene for oss farlige situasjoner, av og til med personskade eller skade på materiell. Vi ønsker at de som jobber for oss skal komme trygt hjem etter endt arbeidsøkt. Derfor er det viktig at du som trafikant er tålmodig, tar hensyn og følger instruksene til de som dirigerer trafikken, for din og andres sikkerhet.