Om drift og vedlikehold

Fylkeskommunen har ansvaret for å drifte og vedlikeholde sine fylkesveier, men den daglige oppfølgingen av veinettet har vi satt bort til private entreprenører. 

De private entreprenørene har ansvaret for  de rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgavene på veinettet.  Eksempler på slike oppgaver er vinterdrift (brøyting, strøing og lignende), renhold av veibane og veiutstyr, drift av grøntanlegg, kantslått, rensk og drenering, feiing og plukking av søppel og inspeksjon av veinettet. I tillegg gjennomfører de inspeksjoner  og registrerer feil og mangler, og har beredskap for vinterdrift og generell trafikkavvikling. 

Kontrakt tildeles etter anbudskonkurranse og følges opp med regelmessige kontroller for å sjekke om oppgavene er utført i henhold til kontrakt.