Fv. 152 Skiveien, Stenfelt – Greverud

Fylkeskommunen er i gang med bygging av ny gang- og sykkelvei mellom Stenfelt og Greverud langs fylkesvei 152 Skiveien. Det skal bli et brukervennlig og trafikksikkert tilbud for myke trafikanter. Planlagt sluttfrist er høsten 2025.

Kart med en blå linje, som viser hvor vi skal bygge  ny gang- og sykkelvei, og en rød linje som viser ny vei - Klikk for stort bildeKartet viser hvor vi planlegger ny vei og ny gang- og sykkelvei Arild Walberg Solerød, Viken fylkeskommune

Om prosjektet

Prosjektet skal bidra til en god sammenheng med øvrig gang- og sykkelveinett og med lokalveier, Greverud senter og stasjonsområdene. 

Fylkesvei 152 Skiveien, som går gjennom Follo, mangler et helhetlig og godt tilbud til gående og syklende. Dagens tilbud er varierende. På deler av strekningen følger den ikke fylkesveien, andre steder er fortausløsningen av ulik standard. Strekningen er preget av flere uoversiktlige avkjørsler og kryss, som for eksempel krysset mellom fv. 152 og Sætreskogveien, som skal forbedres. Daglig kjører det i gjennomsnitt 7 600 kjøretøy på fylkesvei 152 mellom Stenfelt og Greverud. Hastigheten er skiltet til 60 km/t i nord og sør, mens det er 40 km/t forbi Greverud skole. 

Gjennomfartsåre for sykkeltrafikk 

Strekningen betjener lokal gang- og sykkeltrafikk for de store boligområdene. Den er også skolevei. Strekningen er gjennomfartsåre for regional sykkeltrafikk og er derfor også en del av sykkeltraseen for rute 1 i Sørkorridoren (E6) og nasjonal rute nr. 7, som følger fv. 152 gjennom store deler av Follo. 

Prosjektet ble opprinnelig startet av Statens vegvesen som byggherre, men fylkeskommunen har i de senere årene tatt over dette ansvaret. Det er fortsatt Statens vegvesen som står ansvarlig for finansiering av dette prosjektet da prosjektet finansieres med statlige midler fra den prioriterte prosjektporteføljen i Byvekstavtalen mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Skedsmo kommune, Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune og Staten for perioden 2019-2029. Prosjektet er prioritert i senere Handlingsprogrammer for byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3. Senest for perioden 2023-2026.

Alle kostnader med utbygging og rehabilitering av kommunal infrastruktur med tilknytninger som inngår i dette prosjektet skal bekostes av Nordre Follo kommune.

Anleggsarbeider vil påvirke nærområdet 

Planlagte anleggsarbeider vil påvirke store deler av området gjennom hele byggeperiode. Prosjektet beklager ulemper dette vil medføre og håper på forståelse i fra alle. Prosjektet gjør alt for å løse trafikkavviklingen på best mulig måte for alle.

Deler av hele strekningen vil periodevis få lysregulering og manuell dirigering. I tillegg planlegges det å stenge midlertidig noen av kommunale veier, samt omkjøringer for fylkes- og kommunale veier. 

For myke trafikanter vil eksisterende gangveiene bli tilrettelagt ift. anleggsarbeider langs strekningen. Gående og syklende må regne med å få nye midlertidige ruter som prosjektet forsøker å få omlagt så kortest som mulig i forhold til avstand, men det må regnes med at dette ikke vil fungere på alle gangruter.

Alle midlertidige endringer i trafikken både for myke trafikanter, syklister og bilister vil bli skiltet.

Prosjektet er i full gang med fase 1. Meste parten av arbeidskraften er konsentrert rundt eksisterende kryss Skiveien x Frydenbegveien x Th. Kittelsens vei. Nord for krysset arbeides det med sprengning for en tørrsteinsmur vest for fylkesveien. Denne muren kommer til å strekke seg fra krysset og nesten fram mot gangbru fra Greverud stasjon. I tillegg er det planlagt VA- og kabelarbeider, samt oppbygging av ny gang- og sykkelvegen. Fylkesveien er lysregulert langs denne strekningen. Prosjektet ber forbipasserende å ta hensyn for all skilting, samt lysregulering. Vær obs og ikke kjør på rødt da dette påvirker lysreguleringssytem noe som vil resultere i tregere lysskift. Myke trafikanter oppfordres til å benytte seg av omlagte gang- og sykkelruter som er godt skiltet. Ta kontakt ved evt. spørsmål til skilting.

Vest for fylkesveien, i den sørlige delen av krysset, utføres grunnarbeider for en tørrsteinsmur, vegetasjonsrydding, samt fjerning av eksisterende kabeltrase og etablering av provisoriske løsninger for kabeltraseen.

Midt på strekningen ved Sætreskogveien (øst for fylkesveien) ble enebolig med uthus i Skiveien 207, også kalt for «Spøkelseshus», revet. I dette området skal Sætreskogveien bygges i ny trase fra Skiveien til Oppegård bru over jernbanen. Per nå utføres det grunnarbeider for en støttemur og ny avkjøring Sætreskogveien.

I tillegg utfører prosjektet en del vegetasjonsrydding langs fylkesveien, samt etablering av ulike provløsninger for VA- og kabeltraseer.»

Fakta

  • Fase: Byggefase
  • Byggeperiode: Fra årskiftet 2023-24 til høst 2025
  • Entreprenør: Leif Grimsrud AS 
  • Kontraktsum: 139 858 614 kr (139,8 millioner kroner)
  • Totalkostnad: Prosjektet er anslått til kr. 283,1 mill. inkl. kommunal infrastruktur for Nordre Follo kommune 
  • Kommune: Nordre Follo

Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med  

Anders Mjell, prosjektleder, e-post: andersmj@afk.no, mobil: 90 74 42 10

Elena Wahl, byggeleder, e-post: elenaw@afk.no, mobil: 46 90 66 73

Atle Øien-Sveum, teknisk byggeleder, e-post: atleoi@ofk.no, mobil: 48 00 43 02