Reglement for Ungdommens fylkesråd i Akershus

1 Navn

Ungdommens fylkesråd i Akershus.

2 Hjemmel

Reglementet for ungdommens fylkesråd i Akershus er fastsatt 17.10.2023 av fylkestinget i Akershus med hjemmel i lov 22. juni 2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 5-13, 5-2, 5-12 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger), fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt veilederen utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Ungdomsråd er i kommuneloven § 5-2 definert som «annet kommunalt organ» og skal følge de samme bestemmelsene som for folkevalgte organer etter § 5-1.

3 Formål

Rådet skal bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder ungdom. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som berører ungdom som gruppe. Rådet tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner.  

Ungdommens fylkesråd er et rådgivende organ for fylkeskommunen. 

Ungdommens fylkesråd skal være et talerør for ungdom i Akershus, og skal fremme unges interesser i fylket. 

Ungdommens fylkesråd skal stimulere til samfunnsengasjement blant ungdom. Ungdommens fylkesråd skal være partipolitisk uavhengig.

4 Valg og sammensetning av ungdommens fylkesråd 

Fylkestinget velger medlemmer til ungdommens fylkesråd, etter innstilling fra ungdommens fylkesting i Akershus. Organisasjoner for ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til rådet. Fylkestingets medlemmer og varamedlemmer er ikke valgbare til Ungdommens fylkesråd. 

Rådet skal ha en bred sammensetning med hensyn til alder, kjønn, geografi og bakgrunn. 

Ungdommens fylkesråd skal bestå av 11 medlemmer.

  1. Nedre aldersgrense: har begynt i 8. klasse og er fylt 13 år 
  2. Øvre aldersgrense: ikke være fylt 19 år på valgtidspunktet (jamfør kommuneloven § 5-12)

Virkeperioden for ungdomsråd er inntil to år, jamfør kommuneloven § 5-12. 

Ungdommens fylkesråd skal ha følgende valgordning: Hvert år skal 3 av medlemmene velges for 1 år og 4 av medlemmene velges for 2 år. 

Det velges fire varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Varamedlemmene velges for ett år. 

Funksjonstiden for ungdommens fylkesråd er fram til de nye medlemmene er valgt i fylkestinget. 

Medlemmene kan søke om fritak fra rådet.

Ungdommens fylkesråd konstituerer seg selv. Leder og nestleder velges av og blant medlemmene hvert år etter oppnevning i fylkestinget. 

5 Oppgaver

Fylkeskommunen skal sørge for at rådet sikres en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som berører ungdom. Fylkesrådet og fylkestinget legger fram saker som gjelder ungdom for rådet.

Fylkestinget etablerer rutiner som sikrer at rådet mottar saker på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsen fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. 

Ungdommens fylkesråd har rett til å uttale seg i alle saker de selv mener er aktuelle for ungdom. 

Uttalelsene fra ungdommens fylkesråd skal følge saken til endelig avgjørelse i fylkestinget eller andre utvalg med vedtaksmyndighet. 

Ungdommens fylkesråd kan på fritt grunnlag be om å få delta tidlig i saksbehandling, planprosesser mv. 

Ungdommens fylkesråd kan på eget initiativ ta opp og utrede saker.

Ungdommens fylkesråd kan drive informasjonsarbeid både utad og innad i fylkeskommunen. 

Ungdommens fylkesråd kan sende egne pressemeldinger, brev, uttalelser og egne høringssvar. 

Ungdommens fylkesråd skal legge til rette for samarbeid med de kommunale rådene i Akershus og de andre fylkeskommunale rådene, samt elevråd ved de videregående skolene i Akershus. 

Ungdommens fylkesråd kan be om møter med fylkesrådet og dets administrasjon for informasjon om saker. 

Leder og nestleder skal ha møter med fylkesordfører, fylkesrådsleder og relevante fylkesråder ved behov og minst to ganger i året.

5.1 Årsmelding

Ungdommens fylkesråd skal hvert år legge fram årsmelding for fylkestinget.

5.2 Møte- og talerett

Fylkesordfører/møteleder kan gi rådets leder eller den leder utpeker anledning til å tale i konkrete saker som ungdommens fylkesråd har behandlet.

6 Saksbehandling

Ungdommens fylkesråd skal følge kommunelovens bestemmelser om saksbehandling i kapittel 11. Rådet har rett til å uttale seg før fylkestinget fastsetter saksbehandlingsregler for dem.

6.1 Møter og innkalling

Ungdommens fylkesråd behandler saker og treffer vedtak i møter.  

Møter skal holdes etter oppsatt plan. Møtene skal være åpne dersom det ikke foreligger forhold som gjør at møtet lukkes, jamfør kommuneloven § 11-5.

Leder av ungdommens fylkesråd setter opp saksliste, med bistand fra sekretariatet. 

Innkallingen sendes til organets medlemmer som hovedregel 7 dager før møtet. Det skal føres protokoll fra møtene. Innkallinger og protokoller publiseres på Akershus fylkeskommunes nettsider. 

For å være vedtaksføre må minst halvparten av medlemmene være til stede og avgi stemme i den aktuelle saken. I andre saker enn de som gjelder valg, er møtelederens stemme avgjørende hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt.

6.2 Møteplikt

Medlemmene i ungdommens fylkesråd plikter å møte med mindre det foreligger gyldig forfall. Som gyldig forfall regnes: sykdom, velferd, omsorg og uoppsettelig arbeid/skolearbeid. Et medlem eller et innkalt varamedlem som er forhindret fra å møte, skal snarest mulig melde dette til møtelederen/sekretariatet og opplyse om forfallsgrunnen. 

Må et medlem søke møteleder om permisjon under møtet, gjelder krav om gyldig forfall på samme måte. Møteleder (ved sekretariatet) kaller straks inn varamedlem i henhold til kommunelovens regler. Det samme gjøres når møteleder er kjent med at en representant må fratre som inhabil i sak som skal behandles i møte. Søknad om forfall/permisjon avgjøres av møteleder.

6.3 Taushetsplikt og habilitet

Kommunelovens og forvaltningslovens regler om taushetsplikt og inhabilitet gjelder ved behandling av saker i ungdommens fylkesråd.

7 Sekretariat

Fylkestingets sekretariat sørger for bistand til rådet. Omfanget og innholdet skal være tilstrekkelig til at rådet kan utføre sine oppgaver på en god måte.

Sekretariatet er koordinator for rådet, i tillegg til å ta seg av eventuelle saksforberedelser, utsending av papirer og ha ansvar som møtesekretær.

Rådet eller sekretariatet kan be om faglig bistand fra rådsområdene.

Rådet har rett til å uttale seg før fylkestinget setter ned et sekretariat.

8 Økonomi

Fylkestinget skal vedta budsjett for ungdommens fylkesråd og ungdommens fylkesting. Rådet har rett til å uttale seg før fylkestinget vedtar budsjett.

Ungdommens fylkesråd har eget budsjett. Budsjettet skal dekke utgifter til møteavvikling, reiseutgifter, overnatting, kursvirksomhet, befaring samt ungdommens fylkesting og eventuelle andre konferanser arrangert av rådet.

Medlemmene av rådet får møtegodtgjøring og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og økonomiske tap etter forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår.

Det gis ikke godtgjøring for å møte i fylkestinget eller andre organer der representanten for Ungdommens fylkesråd ikke er oppnevnt av fylkestinget.

9 Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for folkevalgte i Akershus fylkeskommune gjelder også for medlemmene av Ungdommens fylkesråd.