Elevmedvirkning og demokrati

Som elev i videregående skole skal du delta i alle beslutninger som gjelder din egen faglige og sosiale læring. Du har medansvar og rett til medvirkning i alle spørsmål som gjelder deg og din skolehverdag.

Skolen skal være et sted der du som elev opplever demokrati i praksis og får forståelse for demokratiets spilleregler.

Rett til å involvere deg i skolemiljøet

I arbeidet med å skape og opprettholde en god skolekultur, er det viktig å involvere alle som har tilknytning til skolen. Dette skal blant annet skje gjennom gode skoledemokratier som gir elever og ansatte mulighet til å uttale seg og ta aktivt del i alle spørsmål som handler om skolen og skolemiljøet. Du skal erfare at du har reell innflytelse, og at du kan påvirke det som angår deg.

Fremme trivsel og læring

I tillegg til medbestemmelse om egen læring, skal du medvirke og ta medansvar for å fremme helse, trivsel og læring på skolen, og for å forebygge mobbing og krenkelser.

Skolen skal legge til rette for at du skal kunne være med og planlegge, gjennomføre og vurdere forskjellige aktiviteter og tiltak som har med skolen og skolemiljøet å gjøre.

Elevmedvirkning er forankret i opplæringsloven og skal prege all praksis på skolen.

Elevråd og skoleutvalg

Les mer