Skoleutvalg og elevråd

Retten til medbestemmelse skal blant annet ivaretas av lovbestemte, rådgivende utvalg ved hver videregående skole.

Skoleutvalg

Alle videregående skoler skal ha et skoleutvalg som skal fungere som et rådgivende organ for rektor. Skoleutvalget har rett til å uttale seg i saker som gjelder skolen.

Skoleutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen og består av

  • rektor
  • representanter fra elevene
  • representanter fra de ansatte

Se retningslinjer for skoleutvalg

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

I fylkeskommunen er det bestemt at skoleutvalget også skal være skolemiljøutvalg. Med denne organiseringen skal elevene alltid ha flertall i utvalget.

Elevråd og allmøter

Elevråd og allmøter kan uttale seg og gi råd i alle saker som gjelder skolen, og skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene.

  • Elevrådet skal være sammensatt av minst ett medlem for hver tjuende elev.
  • Allmøte er et forum for medbestemmelse for alle elever ved skolen. Elevrådet er bundet av vedtak i allmøtet.

Retningslinjer og støttemateriell elevråd og allmøte

Elevrepresentanter i fylkeskommunale nemnder

Elevrepresentanter for elever og ansatte har møte- og talerett i fylkeskommunale nemnder i saker som gjelder deres interesser. Det er fylkestinget som bestemmer hvordan dette skal foregå.

Ungdommens fylkesråd skal fremme unges interesser i alle saker som angår denne gruppen. Fylkestinget bestemmer hvem som skal sitte i rådet.

Elevmedvirkning og demokrati

Som elev i videregående skole skal du delta i alle beslutninger som gjelder din egen faglige og sosiale læring.