Retningslinjer for skoleutvalg

Her kan du lese hvilke retningslinjer som gjelder for skoleutvalg i Akershus.

Disse retningslinjene er vedtatt for Viken fylkeskommune, og gjelder inntil videre for Akershus fylkeskommune.

Tema: Organ for brukermedvirkning i skolen
Lovområde: Opplæringsloven §§ 11-5 og 11-5a
Skrevet: 22.06.2020 av seksjon skoleforvaltning
Godkjent: 27.08.2020 Fylkesrådet, 18.8.2021 seksjonsleder skoleforvaltning
Revidert: 18.08.2021 (presisering i punkt 2)
Arkiv-id: 2020/114068
Eies av: Avdeling for forvaltningsutvikling

Retningslinjer for skoleutvalg i Viken

Steg 0

Formål

Videregående opplæring skal fremme demokrati og elevene skal ha medansvar og rett til medvirkning. Skoleutvalg ved hver skole skal ha rådgivende myndighet, og skal arbeide for et godt skoledemokrati der elever og ansatte tar aktivt del i alle spørsmål som handler om skolen og skolemiljøet.

Steg 1 – Skoleutvalget nedsettes 

Ansvarlig: Rektor
Når: August/september

Det skal nedsettes skoleutvalg ved hver skole, jf. opplæringsloven § 11-5

Fylkestinget i Viken har bestemt at skoleutvalget også skal være skolemiljøutvalg, jf. opplæringsloven § 11-5 a andre ledd

Representasjon skal minst være som følger: 

  • rektor (fylkeskommunens representant)
  • 1 representant for skolens ledelse – oppnevnes av rektor for en periode på 4 år 
  • 1 representant for de ansatte med vara – velges av de ansatte i et felles møte på skolen for en periode på 2 år (ikke av organisasjonene) 
  • 4 representanter for elevene med vara – velges av elevrådet blant skolens elever for en periode på 1 år 

Ekstern representasjon av eksempelvis skolehelsetjenesten eller andre som er direkte involvert i skolens drift, er mulig. Det samme gjelder flere representanter for de ulike gruppene. I så tilfelle skal det velges ekstra elevrepresentanter slik at elevene er i flertall. 

Skoleutvalget velger leder, nestleder og sekretær, jf. opplæringsloven § 11-7

Det gis ikke godtgjøring for medlemmer i skoleutvalg.

Steg 2 – Publisering – sammensetning og møteplan 

Ansvarlig: SU-leder
Når: August/september

Sammensetning av skoleutvalget og møteplan publiseres på skolens nettside.

Skoleutvalget skal ha minst to møter i halvåret. Utover dette skal skoleutvalget ha møte når lederen finner det nødvendig eller utvalget ber om det. Antall møter må være tilstrekkelig til at skoleutvalget har reell mulighet til å holde seg orientert og uttale seg i alle saker om skolen og skolemiljøet, og slik at det kan arbeide for å øke deltagelse fra brukerne i saker som angår dem.

Steg 3 – Publisering – sakslister og referat 

Ansvarlig: SU-leder/sekretær
Når: Fortløpende

Sakslister og møtereferat publiseres på skolens nettside. Saksliste skal så vidt mulig legges ut 10 dager før hvert møte.

Invitasjon av andre enn medlemmene

Skoleutvalget eller leder kan invitere andre enn medlemmene til enkeltmøter for å få opplysninger eller vurderinger av en bestemt sak. Disse vil verken ha stemmerett, møteplikt eller møterett.

Åpne eller lukkete møter

Skoleutvalgets møter skal som hovedregel være åpne med mindre det skal behandle taushetsbelagte saker.

Steg 4 – Rapportering 

Ansvarlig: Rektor/SU-leder
Når: Hele skoleåret

Rapportering på skoleutvalgets aktivitet til fylkesråden og utdanningskomiteen skjer i skolebesøk og dialogmøter.