Retningslinjer for elevråd og allmøte

Her kan du lese hvilke retningslinjer som gjelder for elevråd og allmøte i Akershus.

Disse retningslinjene er vedtatt for Viken fylkeskommune, og gjelder inntil videre for Akershus fylkeskommune.

Tema: Organ for brukermedvirkning i skolen
Lovområde: Opplæringsloven §§ 11-6 og 11-7 og Forskrift til opplæringsloven § 1-4 a
Skrevet: 25.08.2020 av seksjon skoleforvaltning
Godkjent: 07.09.2020 Ledergruppe utdanning og kompetanse
Revidert: 
Arkiv-ID: 2020/124679
Eies av: Avdeling for forvaltningsutvikling

Retningslinjer for elevråd og allmøte i Viken

Mandat

Elevråd og allmøtes mandat er gitt i opplæringsloven § 11-6. Det skal være elevråd ved hver videregående skole. Elevrådet er et rådgivende organ med rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Elevrådet er bundet av vedtak i allmøte, se punkt 4. Elevrådet har ikke vedtakskompetanse. Elevrådet skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene.

Formål

Videregående opplæring skal fremme demokrati og medborgerskap, og elevene skal ha medansvar og rett til medvirkning, jf. Opplæringsloven § 1-1 og overordnet del av læreplanverket.

Elevråd er et viktig organ for brukermedvirkning og demokrati i skolen.

Elevrådsarbeid er en del av elevenes opplæring og skal bidra til

  • å oppfylle elevenes demokratiske rettigheter
  • å oppfylle elevenes rett til et godt skolemiljø
  • opplæring i demokrati og medborgerskap gjennom demokratisk praksis

Elevrådsrelatert arbeid er ikke begrenset til elever som sitter i elevråd, men kan være en del av opplæringen for alle elever. 

Steg 1 – Valg av elevråd

Ansvarlig: Rektor
Når: August/september

Valg av elevråd

Elevrådet skal velges ved hver skole så snart som mulig etter skolestart. Det skal velges minst ett medlem for hver tjuende elev. Medlemmene skal velges ved skriftlig avstemming, jf. opplæringsloven § 11-6.

Rektor bør invitere til en samling for medlemmene straks etter valget for å gjennomgå forventninger, rammer og ressurser for elevrådsarbeid, etiske spørsmål som tillitsvalgt, regler for taushetsplikt med videre.

Steg 2 – Sammensetning

Ansvarlig: Elevrådsleder/sekretær
Når: August/september

Elevrådet skal selv velge leder, nestleder og sekretær til elevrådsstyre, jf. opplæringsloven § 11-7. Elevrådet bestemmer selv om det er behov for å oppnevne flere av medlemmene til andre funksjoner i elevrådsstyret.

Medlemmer til skoleutvalg

Elevrådet oppnevner fire representanter med vara til skoleutvalget ved skolen, se Retningslinjer for skoleutvalg.

Publisering

Sammensetning av elevrådet og plan for elevrådets møter publiseres på skolens nettside. 

Steg 3 – Organisering

Ansvarlig: Elevrådsleder/sekretær
Når: Hele skoleåret

Elevrådet bestemmer selv møtefrekvens og innhold i møtene. Møteplan må godkjennes av skolen, se punkt 6.

Publisering

Møteinnkalling med saksliste publiseres på skolens nettsider, så langt som mulig 10 dager før møtet.

Protokoll fra møter publiseres på skolens nettsider.

Steg 4 – Allmøte for elever

Ansvarlig: Elevrådsleder/sekretær
Når: Hele skoleåret

Allmøte er et forum for alle elevene på skolen. I allmøte kan det det gis et mer direkte uttrykk for elevenes oppfatning om en sak. Dersom elevrådet eller en femtedel av elevene ønsker det, skal det holdes allmøte for elevene på skolen. Elevrådet er bundet av vedtak i allmøte i saker som er nevnt i innkallingen til møtet når mer enn halvparten av elevene på skolen er til stede og stemmer.

Publisering

Møteinnkalling med saksliste publiseres på skolens nettsider, så langt som mulig 10 dager før møtet.

Protokoll fra møter publiseres på skolens nettsider.

Steg 5 – Rektors løpende ansvar

Ansvarlig: Rektor
Når: Hele skoleåret

Informasjon og involvering

Rektor er ansvarlig for at elevrådet får informasjon om alle saker som gjelder skolen, og at de får anledning til å uttale seg og gi rektor råd i beslutningsprosesser. Typiske saker for elevrådet gjelder velferden og arbeidsmiljøet til elevene.

Plan for regelmessige møter mellom rektor og elevråd publiseres på skolens nettsider.

Ansvar for elevrådsarbeid

Elevdemokrati og medvirkning skal prege skolens praksis og er et felles ansvar for alle ansatte ved skolen, jf. overordnet del av læreplanverket.

Erfaring viser at elevrådskontakten er avgjørende for at elevrådet skal lykkes. Rektor bør derfor sørge for at skolen har en elevrådskontakt med ansvar for å følge opp og veilede elevrådet, og sikre kontakt mellom rektor og elevråd. Rektor kan selv ha rollen som elevrådskontakt.

Steg 6 – Organisering av opplæringen – tid til arbeid med elevdemokrati

Ansvarlig: Rektor/kontaktlærere/faglærere
Når: Hele skoleåret

Opplæringen må organiseres slik at elevene har mulighet og tid til å arbeide med saker knyttet til elevdemokrati, herunder valg av elevråd, møter i elevråd og møter og diskusjoner i klassen om elevdemokrati, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-4 a. Retten er ikke begrenset til å gjelde elevene som er valgt til elevrådet, men gjelder alle. Også enkeltelevers eller gruppers initiativ kan omfattes.

Tid til arbeid med elevdemokrati skal ikke føres som fravær forutsatt at arbeidet er godkjent av faglærer, kontaktlærer eller rektor. Skolen må lage en rutine for godkjenning.