Tilskudd for å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Akershus

Formålet med ordningen er å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Akershus. Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at unge kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor.  Nå lyses tilskuddsordningen ut for andre gang i 2024, med søknadsfrist 1. september 2024

Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante kulturarrangementer, og bidra til at unge kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor. Aktører i feltet kan også søke om midler som stimulerer til utvikling av kunnskap om unges behov, og utvikling av nye virkemidler og tiltak for målgruppen. 

Vi legger til grunn at ung medvirkning er nøkkelen i å utvikle et godt og relevant tilbud for målgruppen. For å kunne søke må du derfor ha – eller ønske å få – et bevisst forhold til hvordan du arbeider med unge – fra deltakelse, via medvirkning, til ungdomsinitiert aktivitet. Søknader der unge involveres, vil bli prioritert. 

1. Tilskudd til ung deltakelse

Formål

Ordningen skal bidra til økt deltakelse gjennom relevante kulturaktiviteter for de mellom 13 og 21 år.

Hvem kan søke tilskudd 

Driver du et kulturhus eller en kulturvirksomhet, arbeider du på en ungdomsklubb eller i en frivillig organisasjon, eller jobber du med ungdom og kultur i en kommune i Akershus? 

Tilskuddsordningen skal gjøre kulturtilbud mer relevant og tilgjengelig for en ung målgruppe.   

Hva kan du søke tilskudd til

 • Rabatterte billetter til unge mellom 13 og 21 år
 • Tilskudd til realisering av aktiviteter som ikke er en del av virksomhetens ordinære drift
 • Tilskudd brukerundersøkelser og innsiktsarbeid som bidrar til å øke unges deltakelse

Hva kan du ikke søke tilskudd til

Tilskuddet skal gå uavkortet til kulturaktiviteter for unge i Akershus, ikke til for eksempel:

 • ren drift (lønn, husleie, strøm eller lignende)
 • kulturtilbud som er en del av søkers ordinære drift
 • private, lukkede eller på andre måter ekskluderende aktiviteter  
 • premier eller gaver 

Tildelingskriterier

Det kan søkes om tilskudd fra kr 5000 og inntil kr 100 000.

Søk tilskudd til ung deltakelse her

Les retningslinjene for tilskuddet

2. Tilskudd til ung medvirkning

Formål

Medvirkning øker unges engasjement og eierskap til kulturlivet. Gjennom å la unge høre til og bidra, sikrer vi at kulturlivet holder seg relevant og aktuelt.

Medvirkning betyr å ha med unge i å skape og forme et prosjekt. Prosjekter kan ha ulik grad av involvering, og kan spenne fra å invitere unge til å si sin mening til å la dem lede an.    

Tilskudd til ung medvirkning skal gå til å etablere eller videreutvikle medvirkningsprosesser lokalt eller regionalt. Ordningen har som formål at aktørene i kulturlivet skal starte opp med eller forsterke ung medvirkning i utformingen av aktivitet.

Hva er ung medvirkning? Les mer om medvirkningstermometeret.  

Hvem kan søke tilskudd

Alle kulturvirksomheter, institusjoner, organisasjoner eller kommuner kan søke.  

Hva kan du søke tilskudd til 

Du kan søke om tilskudd til prosesser som har til hensikt å etablere eller forsterke arbeidet med å involvere unge i utformingen og gjennomføringen av virksomhetenes aktiviteter. Det kan for eksempel være

 • å etablere unge programmerings- eller arrangørgrupper, inklusiv honorarer til gruppene
 • kostnader til gjennomføring av prosessen og aktivitetene som er et resultat av prosessen (som lønn, møtemat, leie av lokaler, honorarer og så videre)  
 • kompetanseheving for søkere og unge 

Hva kan du ikke søke tilskudd til

Tilskuddet skal gå uavkortet til kulturaktiviteter for unge i Akershus, ikke til for eksempel

 • ren drift (lønn, husleie, strøm eller lignende)
 • kulturtilbud som er en del av søkers ordinære drift
 • private, lukkede eller på andre måter ekskluderende aktiviteter  
 • premier eller gaver 

Tildelingskriterier

Det kan søkes om tilskudd fra 25 000 kroner og inntil 150 000 kroner.

Søk tilskudd til ung medvirkning her

Les retningslinjene for tilskuddet

3. Tilskudd til aktivitet initiert av unge

Formål  

Bidra til at unge skal kunne produsere, arrangere, utøve og formidle relevante kunst- kulturuttrykk og aktiviteter i Akershus.    

Hvem kan søke tilskudd

Er du mellom 15 og 25 år og ønsker å arrangere en kulturaktivitet i Akershus? Her kan du søke tilskudd til å realisere aktiviteten din. Du kan søke som forening, enkeltpersonsforetak eller en vennegjeng.  Du må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, eller samarbeide med noen som har det. Det kan være fritidsklubben, kommunen, eller en organisasjon.  

Hva kan du søke tilskudd til 

Du kan søke tilskudd til de fleste utgifter du har for å arrangere en offentlig kulturaktivitet i Akershus, for eksempel

 • leie av lokale  
 • leie av utstyr og teknisk personell  
 • Catering  
 • Markedsføring  
 • Billettrabatter for unge mellom 13 og 21 år

Hva kan du ikke søke tilskudd til

Tilskuddet skal gå uavkortet til kulturaktiviteter for unge i Akershus, ikke til for eksempel:

 • ren drift (lønn, husleie, strøm eller lignende)
 • private, lukkede eller på andre måter ekskluderende aktiviteter  
 • lønn til initiativtakere/søkere
 • premier eller gaver 

Tildelingskriterier

Det kan søkes om tilskudd fra 1000 kroner og inntil 50 000 kroner.

Søk tilskudd til aktivitet initiert av unge

Les retningslinjene for tilskuddet

Se hvilke prosjekter som har fått støtte tidligere

Har du spørsmål?

Kontakt Line Haukland
rådgiver kulturutvikling
E-post: linehau@afk.no