Fv. 167 Bleikerveien bru, rehabilitering

Bleikerveien bru langs fv.167 som krysser over E18 ved Asker sentrum, skal rehabiliteres fra mai til november 2024. 

Bleikerveien bru over E18 i Asker skal rehabiliteres. Google maps

Om prosjektet

Arbeidene er organisert i flere deler og består av rehabiliteringstiltak både på fv. 167 og langs E18. Det vil også være forberedende arbeider og etterarbeider i nærliggende vegkryss Lensmannslia – Røykenvegen.

Første del av prosjektet består av rehabilitering av søylene under brua langs E18. Disse arbeidene ble ferdig høsten 2023. 

Brua over E18 skal rehabiliteres i to deler. Rekkverk og kantdragere på begge sider brua skal skiftes ut. Arbeidene innebærer at gang- og sykkelvei må stenges helt når dette skjer og at biltrafikken i perioder vil påvirkes. Det kan bli brukt vaktmann og enveis kjøring og/eller innsnevrede kjørefelt både på fv.167 og E18. Disse arbeider er planlagt og utføres fra begynnelsen av mai, til begynnelsen av november 2024 med en pause i fellesferien.

Overgangsplatene i overgangen mellom veg og bru i begge ender av brua skal skiftes ut mot nye friksjonsplater. Dette innebærer oppgraving av fylkesvegen i hele dens bredde. Begge friksjonsplatene støpes i en prosess. I forbindelse med dette må vegen stenges i tre til fem uker. Utskifting av overgangsplater til friksjonsplater vil skje i fellesferien 2024.

Alternativer for gående, syklende og kjørende

Fra mandag 6. mai stengte fortauet på Bleikerveien bru for gang- og sykkeltrafikk, frem til uke 48. Myke trafikanter mellom Asker og Risenga ledes da over Alfheim gangbru sørvest for Bleikerveien bru. 

Trafikken på E18 vil påvirkes når nye kantdragere blir støpt. Da vil kjørefeltet snevres inn til ett kjørefelt i hver retning og hastigheten settes ned til 50 km i to netter.

Biltrafikken over brua vil tidvis bli påvirket i anleggsperioden. Når brua blir helt stengt i fellesferien, vil all biltrafikk sendes over den kommunale veien Lennsmannslia.

Omkjøringsvei for gående, syklende og kjørende vil bli skiltet. Her følger oversikt over arbeider i 2024 med oppstart i begynnelsen av mai, og hvordan dette påvirker trafikken. 

Utskifting av rekkverk og kantdragere

Rekkverk og kantdragere skal skiftes ut. Fortau og midtdeler over brua vil fjernes. Asfaltdekke over brua freses og rekkverk fjernet på begge sider av brua. Kantdrageren vil bli meislet på begge sider av brua til en bredde av 1,2 m inn på brudekket. Nye kantdragere vil armeres og støpes, nytt rekkverk monteres. Fortau med trekkerør bygges opp med midtrabatt mot kjørevei, samt asfaltering. 

Hvordan vil det påvirke trafikken?

Når arbeidene nevnt ovenfor skal utføres, vil gangveien over brua bli helt stengt. Gang- og sykkeltrafikk vil gå over eksisterende gangbru noen hundre meter unna, i retning Drammen. Dette skjer i hele byggeperioden fra mai til november. Omkjøringsvei vil bli skiltet.

Biltrafikk over brua vil midlertidig måtte legges over i ulike kjørefelt/fortau over brua fra tid til annen. Dette vil skje periodevis fra mai til begynnelsen av november.

Trafikken på E18 under Bleikerveien bru vil påvirkes når stillasen langs bruen bygges og når kantdragerne blir støpt. Trafikken vil mest sannsynlig legges over i ett kjørefelt i hver retning og hastigheten satt ned til 50 km i timen. Dette skjer nattestid ved flere tilfeller når det er minst mulig trafikk. 

Støping av kantdrageren på østsiden av brua vil etter planen skje i slutten av juli og støping av kantdrageren på vestsiden av brua vil skje siste uken i oktober.

Boring for høyspentkabel 

Det skal legges til rette for høyspentkabel under rundkjøring fra Asker-siden av Bleikerveien bru.

Boregrop vil graves mellom gang- og sykkelvei og vei ca. 25-30 meter nord fra Bleikerveien bru. Mottaksgrop graves i fortau inntil Bleikerveien bru. Høyspentkabel vil trekkes og omkobling fra eksisterende til ny kabel skjer etter avtale med kabeleier. 

Hvordan vil det påvirke trafikken?

Under dette arbeidet vil gangveien over brua bli helt stengt. Veitrafikken blir trolig ikke påvirket. Boring er valgt for å påvirke veitrafikken minst mulig.

Dette vil skje i slutten av juni måned.

Forberedende arbeider og etterarbeider

I krysset Lensmannlia - Røykenveien etableres det en midlertidig rundkjøring for å ivareta trafikksikkerheten i dette krysset i den periode med mer trafikk da Bleikerveien blir helt stengt. Rundkjøringen vil fjernes etter at Bleikerveien bru er rehabilitert. Forberedende arbeider vil skje i mai og etterarbeider skjer i august etter at brua er rehabilitert.

Dette gjøres for å bedre trafikkflyten når brua stenges i anleggsperioden.

Hvordan vil det påvirke trafikken?

Dette vil påvirke trafikken i krysset Lensmannslia – Røykenvegen når det utføres, men ikke trafikken over Bleikerveien bru.

Utskifting av overgangsplater mot friksjonsplater

Overgangsplaten i begge ender brua vil bli gravd frem og fjernet, og nye friksjonsplater vil armeres og støpes. Veien skal bygges opp og asfalteres.

Hvordan vil det påvirke trafikken?

Disse arbeidene vil skje i fellesferien, uke 28, 29 og 30 i 2024. Gangveien og kjøreveien over brua vil bli helt stengt under arbeidene i denne perioden.

Alle kjøretøy vil gå over omkjøringsvei via den kommunale veien Lensmannslia. Det anbefales at trafikantene benytter Slemmestadveien istedenfor Røykenveien for trafikk til og fra områdene sør for Asker. Gangtrafikken vil gå over Alfheim gangbru. 

Les også: Bleikerveien bru stenges i fellesferien - Akershus fylkeskommune (afk.no)

Fakta

  • Fase: Byggefase
  • Byggeperiode: Mai 2023 til november 2024
  • Entreprenør: Consolvo AS
  • Totalkostnad: ca. 25 millioner kr (inkl. mva)
  • Kommune: Asker

Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med  

Anders Mjell, Seksjonsleder for Samferdsel Utbygging Sør, epost: andersmj@afk.no, Mobil: 907 44 210.

Stine Thonhaugen, Prosjektleder, epost: stineth@afk.no, Mobil: 958 74 110. 

David Pöntinen, Byggeleder, epost: david@afk.no Mobil: 922 88 170.