Masseforvaltning i kommunene

 1. 1 Innledning
  1. 1.1 Formålet med veilederen
  2. 1.2 Begreper og definisjoner
 2. 2 Hovedutfordringer
  1. 2.1 Arealkrevende
  2. 2.2 Konsekvenser for miljø og samfunn
  3. 2.3 Ressursknapphet og overskuddsmasser
  4. 2.4 God massehåndtering krever planberedskap
 3. 3 Sikring av gode langsiktige løsninger for massehåndtering
  1. 3.1 Det kommunale plansystemet
  2. 3.2 Det kommunale plansystemet og forholdet til masseforvaltning
 4. 4 Uttak av byggeråstoff
  1. 4.1 Myndigheter og regelverk
  2. 4.2 Utfordringer og muligheter
  3. 4.3 Sjekkliste for kommunale saksbehandlere
 5. 5 Håndtering av overskuddsmasser
  1. 5.1 Bærekraftig masseforvaltning
  2. 5.2 Overskuddsmasser som byggeråstoff – kortreist stein
  3. 5.3 Myndigheter og regelverk
   1. 5.3.1 Krever gjenvinning av overskuddsmasser tillatelse etter forurensningsloven?
  4. 5.4 Utfordringer og muligheter ved gjenvinning av overskuddsmasser
   1. 5.4.1 Bruk av eksisterende uttaksområder som framtidige mottaksområder
  5. 5.5 Forholdet til bestemmelsene om bakkeplanering
  6. 5.6 Forurenset grunn – forurensningsforskriftens kapittel 2
  7. 5.7 Tilsyn og tiltaksplaner
   1. 5.7.1 Tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 2
   2. 5.7.2 Tilsyn etter plan- og bygningsloven
  8. 5.8 Håndtering av løsmasser med skadelige fremmede organismer
  9. 5.9 Ulike løp og saksgang for disponering av overskuddsmasser
   1. 5.9.1 Disponering av ikke-forurensede jord- og steinmasser
   2. 5.9.2 Disponering av forurensede grave- og overskuddsmasser
   3. 5.9.3 Deponier
   4. 5.9.4 Massemottak må snart ha tillatelse etter avfallsforskriften
  10. 5.10 Sjekkliste for kommunale saksbehandlere
   1. 5.10.1 Reguleringsplan
   2. 5.10.2 Dispensasjon
   3. 5.10.3 Byggesøknad - vurderinger i forhold til størrelse av tiltaket – «vesentlige terrenginngrep»
 6. 6 Ivaretakelse av matjord
  1. 6.1 Matjordplan som verktøy
 7. 7 Utfylling i sjø og vassdrag
  1. 7.1 Myndigheter og regelverk
  2. 7.2 Sjekkliste for kommunale saksbehandlere
   1. 7.2.1 Reguleringsplan
   2. 7.2.2 Søknad om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag
 8. 8 Regelverk oversikt
  1. 8.1 Ansvar og virkeområde
 9. 9 Miljømessige konsekvenser knyttet til masseforvaltning og forslag til tiltak
 10. 10 Ulovlighetssaker

2 Hovedutfordringer

2.1 Arealkrevende

Både uttak og mottak av masser er utfordrende med hensyn til at det ofte er arealkrevende og legger press på arealer som har høy verdi også til andre formål. Særlig i pressområder hvor det er om å gjøre å sikre korte transporter kan det være vanskelig å gjøre arealprioriteringer når de samme arealene som er egnet til uttak eller mottak av masser, også er egnet til utbyggingsformål.

2.2 Konsekvenser for miljø og samfunn

Massehåndtering medfører ofte negative konsekvenser for miljø og samfunn. Det er viktig at konsekvensene klargjøres, avveies og minimeres gjennom planlegging og eventuelt skadereduserende tiltak. Negative konsekvenser er særlig knyttet til natur-, miljø-, landskap-, friluftsliv- og landbrukshensyn. I tillegg kan støy, støv og trafikkulemper fra både massetransport og områder for massehåndtering gi negative konsekvenser for nærmiljøet.

2.3 Ressursknapphet og overskuddsmasser

Lokalt og regionalt er det både råstoffoverskudd og -underskudd. Nærme de større byene er sand- og grusforekomster i ferd med å tømmes, og ressursknapphet gir økt materialtransport langveis fra.

Samtidig er steinmasser som tas ut av tunneler, vegskjæringer og andre overskuddsmasser ofte ikke utnyttet som en ressurs. Slike masser blir i stor grad enten dumpet uten å komme til nytte, eller anvendt til fylling av ulike utbyggingsområder, også i selve veglinja. Massene som veganleggene trenger til tilslagsproduksjon kommer sjelden fra selve veganlegget som er under utbygging.

Potensialet for en mer bærekraftig ressursforvaltning med gjenvinning av overskuddsmasser er stort, og krever langsiktig og helhetlig planlegging.

2.4 God massehåndtering krever planberedskap

Kommunene peker på en rekke utfordringer med massehåndtering, og problemstillingene er i hovedsak todelte:

 • Hvordan sikre gode langsiktig løsninger for massehåndtering?
 • Hvordan håndtere de akutte sakene som oppstår?

Begge utfordringene krever at kommunen har en planberedskap for masseforvaltning, eventuelt i samarbeid med nabokommuner. Gode rutiner for saksbehandling og intern samordning er andre viktige forutsetninger. I tillegg er kunnskap om massehåndtering og regelverket viktige for å løse disse utfordringene best mulig.